Ma­ni­jak za pi­štolj i stre­lji­vo dao 4350 eura

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (sp)

Nje­mač­ka po­li­ci­ja ot­kri­la je i uhi­ti­la tr­gov­ca oruž­jem, 31-go­diš­nja­ka, ko­ji je pro­dao oruž­je i stre­lji­vo 18-go­diš­njem ubo­ji­ci Ali­ju Da­vi­du Son­bolyju ko­ji je 22. sr­p­nja u tr­go­vač­kom cen­tru Olim­pi­ja u Mün­c­he­nu is­pred McDo­nald’sa ubio de­ve­te­ro lju­di, od to­ga ih je osam bi­lo u do­bi od 14 do 20 go­di­na, tri­de­set šes­te­ro ra­nio, a on­da po­či­nio sa­mo­uboj­stvo. Ne­za­pos­le­ni pro­da­vač iz Mar­bur­ga ba­vio se pro­da­jom oruž­ja na cr­no, i to na ‘dark­ne­tu’, taj­nom in­ter­ne­tu. Od Son­bolyja je za oruž­je tra­žio 4350 eura. Ma­ni­ja­kal­ni ubo­ji­ca Son­boly dva­put je pu­to­vao u Mar­burg. Pr­vo je 20. svib­nja dao 4 ti­su­će eura za pi­štolj Glock sa stre­lji­vom, a 18. sr­p­nja, sa­mo če­ti­ri da­na pri­je ma­sa­kra u Mün­c­he­nu, ku­pio je još 350 me­ta­ka za 350 eura. Po­li­ci­ja je tr­gov­ca oruž­jem uhi­ti­la u Mar­bur­gu, na­đe­no je oruž­je i u nje­go­vu auto­mo­bi­lu, a ot­krio je i da ga je skri­vao u san­du­ku za­ko­pa­nom na oto­ku na pro­met­ni­ci u bli­zi­ni Köl­na. U san­du­ku je po­li­ci­ja naš­la stroj­ni­cu, če­ti­ri po­lu­auto­mat­ska pi­što­lja i stre­lji­vo. Son­boly, sin vo­za­ča tak­si­ja po­ri­jek­lom iz Ira­na, ni­je imao ve­ze s is­la­mis­ti­ma, bio je i žr­tva na­pa­da hu­li­ga­na.

Uhi­ćen je 31-go­diš­nji ne­za­pos­le­ni pro­da­vač ko­ji je ži­vio od pro­da­je oruž­ja na cr­no

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.