Pli­va­la je tri sa­ta i spa­si­la 16 lju­di ko­ji su bi­li u čam­cu

Oda­bra­no je 10 spor­ta­ša ko­ji su po­bje­gli iz Juž­nog Su­da­na, Si­ri­je, Kon­ga i Eti­opi­je

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Dra­žen Braj­dić

Još pri­je dvi­je go­di­ne UNHCR je po­čeo tra­ži­ti spor­ta­še me­đu iz­bje­gli­ca­ma, ta­ko je od 121 pro­na­đe­nog spor­ta­ša oda­bra­no 10 ko­ji su u Ri­ju dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net Jed­na od olim­pij­skih pri­ča ko­ja će vas po­tak­nu­ti da se do­bro osje­ća­te sva­ka­ko je ona o olim­pij­skoj iz­bje­glič­koj re­pre­zen­ta­ci­ji ko­ju či­ni pet spor­ta­ša iz Juž­nog Su­da­na, po dvo­je iz Si­ri­je i Kon­ga te je­dan iz Eti­opi­je. A baš za­hva­lju­ju­ći svi­ma nji­ma ko­ji su bi­li pri­si­lje­ni nas­tu­pa­ti pod olim­pij­skom zas­ta­vom, Olim­pij­ske igre u Ri­ju bit će vi­še pam­će­ne ne­go po vi­ru­su Zi­ka.

Oz­bilj­na se­lek­ci­ja

U sa­vr­še­nom svi­je­tu za re­pre­zen­ta­ci­jom iz­bje­gli­ca ne bi bi­lo ni po­tre­be, no u ovo do­ba su­lu­dih ra­to­va i te­ro­riz­ma iz­bje­glič­ki olim­pij­ski tim pos­tao je no­vim ala­tom Me­đu­na­rod­nog olim­pij­skog od­bo­ra za oži­vo­tvo­re­nje olim­pij­skog ide­ala. A on gla­si, jed­nos­tav­no re­če­no, da ni­je važ­no sa­mo su­dje­lo­va­ti već i da je važ­no ši­ri­ti do­bre vi­bra­ci­je na plat­for­mi naj­ve­ćeg fes­ti­va­la ljud­skog ro­da. Po­tak­nut či­nje­ni­com da je u svi­je­tu oko 60 mi­li­ju­na lju­di ko­ji su mo­ra­li na­pus­ti­ti svoj dom, još pri­je dvi­je go­di­ne pred­sjed­nik MOO-a Tho­mas Bach obra­tio se jed­nom od čel­ni­ka UNHCR-a za­mo­liv­ši ga da pro­vje­ri ima li u iz­bje­glič­kim kam­po­vi­ma oz­bilj­nih spor­ta­ša či­je su ka­ri­je­re vi­šom si­lom bi­le u tom tre­nut­ku pre­ki­nu­te. Pi­ta­nje je ima­lo smis­la jer po po­da­ci­ma tog is­tog UNHCR-a iz 2013. go­to­vo 50 pos­to iz­bje­glič­ke po­pu­la­ci­je bi­la su mla­dež i dje­ca mla­đa od 18 go­di­na. Na MOO-ov upit UNHCR je od­go­vo­rio lis­tom od 121 spor­ta­ša u iz­bje­glič­kim kam­po­vi­ma, a već kra­jem 2014. ta je lis­ta pre­po­lov- lje­na. Na kon­cu je sve­de­na na 10 spor­ta­ša ko­ji upra­vo nas­tu­pa­ju na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju, što ih či­ni ba­rem ma­lo sret­ni­ma ka­da im već sre­ća u ži­vo­tu ni­je bi­la nak­lo­nje­na. Ka­ko je se­lek­cij­ski pro­ces bio oz­bi­ljan po­sao, MOO je an­ga­ži­rao Te­glu Lo­ro­upe, biv­šu ke­nij­sku atle­ti­čar­ku, da or­ga­ni­zi­ra na­tje­ca­nja iz­bje­gli­ca ka­ko bi se pre­poz­na­li naj­ta­len­ti­ra­ni­ji. Lo­ro­upe je or­ga­ni­zi­ra­la utr­ke na 10 ki­lo­me­ta­ra u dva naj­ve­ća iz­bje­glič­ka kam­pa na svi­je­tu lo­ci­ra­na u Ke­ni­ji, u Da­da­abu i Ka­ku­mi, u ko­ji­ma je vi­še od po­la mi­li­ju­na lju­di, i ta­ko do­bi­la po­pis 30 atle­ti­ča­ra s ko­ji­ma se is­pla­ti ra­di­ti. Do tog tre­nut­ka nje­ni iz­a­bra­ni­ci ži­vje­li su u ko­li­ba­ma od bla­ta i ni­su je­li hra­nu za ko­ju se mo­že re­ći da je od­go­va­ra­ju­ća za sport­ski tre­ning. Osim to­ga, spa­va­li su s os­tat­kom obi­te­lji u jed­no­sob­nim po­ja­ta­ma sa s l am­na ti m kro­vom i to ni­su bi­li uvje­ti iz ko­jih se mo­že sport­ski na­pre­do­va­ti. Zbog to­ga su naj­bo­lji me­đu nji­ma po­vu­če­ni u pro­gram vri­je­dan dva mi­li­ju­na USD ko­ji fi­nan­ci­ra­ju na­ci­onal­ni olim­pij­ski od­bo­ri ze­ma­lja čla­ni­ca MOO-a. Me­đu pr­vi­ma ko­ji su bi­li pre­poz­na­ti kao oz­bilj­ni spor­ta­ši bi­la je 17-go­diš­nja si­rij­ska pli­va­či­ca Yu­sra Mar­di­ni ko­ja je iz Tur­ske u Grč­ku preš­la na gu­me­nja­ku, pli­va­ju­ći i vu­ku­ći ča­mac na­kon što je mo­tor za­blo­ki­rao. – Kad je na­kon tri­de­set mi­nu­ta vož­nje mo­tor na­šeg čam­ca za­blo­ki­rao, s još tro­je lju­di od nas ukup­no 20 ja sam sko­či­la u vo­du i po­če­la vu­ći ča­mac pre­ma oba­li što je po­tra­ja­lo tri sa­ta. Nas če­tve­ro je­di­ni smo zna­li pli­va­ti – ka­za­la je dje­voj­ka ko­ja sa­da ži­vi u Ber­li­nu i ko­ja je nas­tu­pi­la u pli­va­nju na 100 me­ta­ra du­pi­no­vim sti­lom. Iz Si­ri­je je mo­rao bje­ža­ti još je­dan pli­vač, Ra­mi Anis, ko­ji se sklo­nio u Bel­gi­ju, a pri­je to­ga pro­veo je ne­ko vri­je­me u Tur­skoj. Svoj Alep na­pus­tio je 2011. ka­da su ot­mi­ce i bom­bar­di­ra­nja pos­ta­ja­li sve češ­ći. – Kad mi je obi­telj rek­la da s bra­tom odem u Is­tan­bul, ni­sam mis­lio da se ne­ću vra­ti­ti kući. Uzeo sam tor­bu, dvi­je jak­ne,

Me­đu­na­rod­ni olim­pij­ski od­bor že­lio je ovi­me po­ru­či­ti da je važ­no i ši­ri­ti do­bre vi­bra­ci­je Pro­gram MOO-a vri­je­di dva mi­li­ju­na do­la­ra i fi­nan­ci­ra­ju ga na­ci­onal­ni od­bo­ri ze­ma­lja čla­ni­ca

dvi­je ma­ji­ce i dvo­je hla­če. Mis­lio sam da ću u Tur­skoj bi­ti ne­ko­li­ko mje­se­ci – ka­že Anis. Nje­gov Alep pos­tao je sli­ka ho­ro­ra si­rij­skog ra­ta pa je nas­ta­vio tre­ni­ra­ti pli­va­nje u is­tan­bul­skom klu­bu Ga­la­ta­sa­rayu. Kad je shva­tio da tur­sko dr­žav­ljans­tvo ipak ne­će do­bi­ti, od­lu­čio je pre­bje­ći u Grč­ku, to je uči­nio na gu­me­nja­ku. Na kon­cu je dos­pio u Bel­gi­ju gdje da­nas ima iz­vr­s­ne uvje­te za vr­hun­ski tre­ning.

Bje­ža­li da os­ta­nu ži­vi

Sva­ka od ovih 10 iz­bje­glič­kih pri­ča je dir­lji­va, pa ta­ko i ona Ja­me­sa Nyan­ga Chi­en­gji­eka, ko­ji je još s 13 go­di­na po­bje­gao iz Juž­nog Su­da­na ka­ko bi iz­bje­gao da ga ot­mu od­met­ni­ci ko­ji su no­va­či­li dje­ča­ke voj­ni­ke. Na­kon pu­ta od ne­ko­li­ko ti­su­ća ki­lo­me­ta­ra Ja­mes se skra­sio u Ke­ni­ji, u iz­bje­glič­kom kam­pu Ka­ku­ma, gdje je i za­vo­lio tr­ča­nje ko­je će ga odves­ti na Olim­pij­ske igre (400 me­ta­ra). Je­dan od “iz­gub­lje­nih dje­ča­ka Su­da­na” jest i Yi­ech Pur Bi­el ko­ji će, na­kon što je de­set go­di­na života pro­veo u iz­bje­glič­kom kam­pu, nas­tu­pi­ti na Olim­pij­skim igra­ma u utr­ci na 800 me­ta­ra. U olim­pij­skoj iz­bje­glič­koj re­pre­zen­ta­ci­ji još je i kon­go­an­ski džu­daš Po­po­le Mi­sen­ga, ko­ji da­nas ži­vi u Bra­zi­lu i ko­ji za so­bom ima te­šku ži­vot­nu pri­ču. Na­ime, još kao šes­to­go­diš­njak svje­do­čio je uboj­stvu vlas­ti­te maj­ke na­kon če­ga je, gla­vom bez ob­zi­ra, po­bje­gao u pra­šu­mu i spa­sio ži­vu gla­vu. Me­đu iz­bje­gli­ca­ma olim­pij­ci­ma tre­ba­la je bi­ti i iran­ska tek­von­da­ši­ca Ra­he­leh Ase­ma­ni, no ona je, sre­ćom, u me­đu­vre­me­nu do­bi­la bel­gij­sko dr­žav­ljans­tvo, a u Ri­ju će se bo­ri­ti u ka­te­go­ri­ji s Anom Za­ni­no­vić.

Yu­sra Mar­di­ni ima 17 go­di­na, sa­da ži­vi u Ber­li­nu, a po­bje­gla je iz Si­ri­je

Sel­fie za us­po­me­nu – čla­no­vi re­pre­zen­ta­ci­je is­pred ki­pa Isu­sa Kris­ta Ot­ku­pi­te­lja

Kon­go­an­ski džu­daš Po­po­le Mi­sen­ga da­nas ži­vi u Bra­zi­lu, a svje­do­čio je uboj­stvu svo­je maj­ke i je­dva se spa­sio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.