Umro naj­straš­ni­ji osva­jač, rat­nik i vla­dar u po­vi­jes­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

Na da­naš­nji dan 1227. go­di­ne umro je Džin­gis-kan, mon­gol­ski osva­jač i ute­me­lji­telj Mon­gol­skog Car­stva, ko­je je tra­ja­lo od 1206. do 1368. go­di­ne. Bi­lo je to naj­ve­će kop­ne­no car­stvo u po­vi­jes­ti; pros­ti­ra­lo se na 35 mi­li­ju­na če­tvor­nih ki­lo­me­ta­ra i bro­ji­lo vi­še od 100 mi­li­ju­na sta­nov­ni­ka, vi­še od po­lo­vi­ce svjet­ske po­pu­la­ci­je ono­ga do­ba. Raz­lo­zi nje­go­ve smr­ti os­ta­ju ne­poz­na­ti. Ne­ki tvr­de da je umro u bit­ki, da je pao s ko­nja... Me­đu naj­ve­će po­vi­jes­ne iro­ni­je spa­da či­nje­ni­ca da su Mon­go­li, či­ji su pre­ci pre­dvo­đe­ni Džin­gis-ka­nom u pro­sje­ku pro­li­li vi­še kr­vi no što je pro­li­ve­no u oba svjet­ska ra­ta, pri­hva­ća­njem la­ma­is­tič­kog bu­diz­ma pos­ta­li mi­ro­lju­biv na­rod ko­ji štu­je Džin­gis-ka­na kao Bo­di­sat­tvu, utje­lov­lje­nje sa­mi­los­ti i su­ću­ti.

Mon­go­li da­nas sla­ve Džin­gi­ska­na kao bo­žan­sko utje­lov­lje­nje sa­mi­los­ti i su­ću­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.