KATASTROFA DA­NA

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1917. Ve­li­ki po­žar uni­štio je tre­ći­nu grč­ko­ga gra­da So­lu­na, u ko­jem je bez kro­va os­ta­lo 70.000 lju­di. Va­tra je buk­ti­la 32 sa­ta i do te­me­lja ra­zo­ri­la 9500 ku­ća u pro­mje­ru jed­nog če­tvor­nog ki­lo­me­tra. Iz gra­da se na­kon to­ga traj­no od­se­li­la po­lo­vi­ca ta­moš­njih Ži­do­va jer ni­su ima­li gdje ži­vje­ti. Grč­ka je vla­da pos­li­je za­pos­li­la fran­cu­skog ar­hi­tek­ta Er­nes­ta Hé­brar­da da osmis­li pot­pu­no no­vu vi­zu­ru gra­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.