Ben-Hur ima 11 Os­ca­ra, a knji­gu je bla­gos­lo­vio pa­pa

U ki­na usko­ro do­la­zi pe­ta film­ska adap­ta­ci­ja pri­če ko­ju ka­to­li­ci i ho­mo­sek­su­al­ci po­djed­na­ko sma­tra­ju “svo­jom”

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - Mi­le­na Za­jo­vić

Ro­man Lewa Wal­la­cea do da­nas se sma­tra jed­nim od naj­važ­ni­jih dje­la kr­š­ćan­ske knji­žev­nos­ti i jed­nom od naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga u po­vi­jes­ti mi­le­na.za­jo­vic@ve­cer­nji.net Rav­no 136 go­di­na od objav­lji­va­nja knji­žev­nog pred­lo­ška, 109 go­di­na na­kon pr­ve film­ske adap­ta­ci­je i 57 go­di­na od pre­mi­je­re ep­skog spek­tak­la “Ben-Hur” ko­jim je re­da­telj Wil­li­am Wyler osvo­jio re­kord­nih 11 Os­ca­ra i traj­no se upi­sao u po­vi­jest svjet­skog fil­ma, u ki­na usko­ro do­la­zi pe­ta film­ska adap­ta­ci­ja pri­če o bo­ga­tom ži­dov­skom prin­cu ko­jeg vlas­ti­ti pri­ja­telj iz dje­tinj­stva ša­lje u rob­lje kao upo­zo­re­nje mo­gu­ćim ži­dov­skim se­pa­ra­tis­ti­ma u Je­ru­za­le­mu, smje­šte­na u vri­je­me Kris­to­va života na zem­lji. Fe­no­men Ben-Hu­ra fas­ci­nan­tan je od sa­mog po­čet­ka: pod­nas­lov­lje­na kao “Pri­ča o Isu­su Kris­tu”, što je bio ve­lik mar­ke­tin­ški po­ti­caj, knji­ga Lewa Wal­la­cea eks­plo­di­ra­la je u ogrom­ni knji­žev­ni hit kra­jem 19. sto­lje­ća, bro­jem pro­da­nih pri­mje­ra­ka na vr­hun­cu po­pu­lar­nos­ti pres­ti­gav­ši i “Či­ča To­mi­nu ko­li­bu”, ključ­no dje­lo ame­rič­ke knji­žev­nos­ti tog raz­dob­lja.

Nak­lo­nost Lea XIII.

U za­pad­nom svi­je­tu do da­nas se sma­tra jed­nom od naj­pro­da­va­ni­jih knji­ga svih vre­me­na te jed­nim od naj­u­tje­caj­ni­jih kr­š­ćan­skih ro­ma­na, ujed­no je i pr­vo be­le­tris­tič­ko dje­lo ko­je je bla­gos­lo­vio je­dan pa­pa (bio je to du­go­vječ­ni Leo XIII.). U tom kon­tek­s­tu za­nim­lji­vo je da je na­kon kul­t­ne adap­ta­ci­je u re­ži­ji Wil­li­ama Wyle­ra 1959. go­di­ne, Ben-Hur, osim ka­to­li­ci­ma, pos­tao va­žan i LGBT za­jed­ni­ci ko­ja je u pri­či o bli­skos­ti, iz­da­ji i tes­tos­te­ron­skom nad­me­ta­nju dvo­ji­ce ne­koć ne­raz­dvoj­nih mla­di­ća pre­poz­na­la broj­ne ho­mo­erot­ske ele­men­te: na užas ho­mo­fob­nog glav­nog glum­ca Char­l­to­na Hes­to­na, tak­ve in­ter­pre­ta­ci­je ohra­bri­vao je Go­re Vi­dal ko­ji je ra­dio na ra­nim ver­zi­ja­ma sce­na­ri­ja, da bi 1995. go­di­ne u do­ku­men­tar­cu “Ce­lu­lo­id­ni or­mar” na­po­kon otvo­re­no priz­nao da je u Ben-Hu­ra na­mjer­no ugra­dio ho­mo­erot­ski pod­tekst, što su već ta­da zna­li svi ključ­ni ak­te­ri osim Hes­to­na ko­ji je igrao Ben-Hu­ra.

Sce­na­rist Go­re Vi­dal tek je 1995. otvo­re­no priz­nao da je Ben-Hu­ra pi­sao kao ro­man­su ADELE: Ne­mam na­mje­ru mr­ša­vje­ti sa­mo jer pro­du­cen­ti to tra­že od me­ne. Ba­vim se glaz­bom jer že­lim bi­ti glaz­be­ni­ca, a ne Playboye­va ze­či­ca.

Dra­go­je­vi­će­va po­sve­ta

Me­đu broj­nim kas­ni­jim po­sve­ta­ma Ben- Hu­ru kao važ­nom ho­mo­erot­skom dje­lu na­la­zi se i re­gi­onal­na hit-ko­me­di­ja “Pa­ra­da” Sr­đa­na Dra­go­je­vi­ća, u ko­joj ho­mo­fo­bi i ho­mo­sek­su­al­ci za­jed­no stre­pe nad sud­bi­nom poz­na­tih film­skih ju­na­ka, pri če­mu naj­kon­zer­va­tiv­ni­ji lik Dra­go­je­vi­će­va fil­ma, baš kao Hes­ton na sni­ma­nju Ben-Hu­ra, je­di­ni ni­je svjes­tan pod­tek­s­ta pri­zo­ra u ko­jem se ne­ka­daš­nji pri­ja­te­lji po­nov­no sre­ću uz mno­go emo­tiv­nog na­bo­ja. Mo­der­na ver­zi­ja pri­če o Ben-Hu­ru u re­ži­ji Ti­mu­ra Bek­mam­be­to­va u ki­na do­la­zi za rav­no tje­dan da­na, a glav­ne ulo­ge, ovaj put bez im­pli­cit­ne ero­ti­ke, igra­ju Jack Hus­ton i Toby Keb­bell.

Su­vre­me­na in­ter­pre­ta­ci­ja U re­ži­ji Ti­mu­ra Bek­mam­be­to­va Ben-Hu­ra i Me­ssa­lu igra­ju Jack Hus­ton i Toby Keb­bell

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.