Fa­s­sbin­de­ro­va Ma­ria Bra­un na ber­lin­ski na­čin

U Za­greb se vra­ća ve­li­ki te­atar Sc­ha­ubüh­ne am Leh­ni­ner Platz

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - bo­ja­na.ra­do­vic@ve­cer­nji.net Bo­ja­na Ra­do­vić ZA­GREB

Zbog nov­ča­nih pro­ble­ma odr­ža­va­nje fes­ti­va­la bi­lo je ove go­di­ne upit­no pa je na kra­ju pred­stav­ljen pro­gram od sa­mo tri pred­sta­ve

Ka­da smo na sa­mom kra­ju lip­nja raz­go­va­ra­li o proš­loj ka­za­liš­noj se­zo­ni Hr­vat­skog na­rod­nog ka­za­li­šta u Za­gre­bu, in­ten­dan­ti­ca Du­brav­ka Vr­goč, ujed­no i os­ni­va­či­ca Fes­ti­va­la svjet­skog ka­za­li­šta, još ni­je bi­la si­gur­na ho­će­mo li u no­vu se­zo­nu ući s no­vim fes­ti­va­lom.

Po­vra­tak na­kon Ot­hel­la

Pro­blem su, na­rav­no, fi­nan­ci­je, ko­je je fes­ti­va­lu skre­sa­lo Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re. Na sre­ću, fes­ti­va­la će ipak bi­ti, iako u skrom­nom obuj­mu od sa­mo tri pred­sta­ve. Ta­ko se 14. Fes­ti­val svjet­skog ka­za­li­šta otva­ra 9. ruj­na pred­sta­vom “Brak Ma­ri­je Bra­un” u re­ži­ji slav­no­ga nje­mač­kog ka­za­liš­nog auto­ra Tho­ma­sa Os­ter­me­iera, či­ji je sen­za­ci­onal­ni “Ot­hel­lo” otvo­rio fes­ti­val 2011. go­di­ne. “Brak Ma­ri­je Bra­un” nas­tao je pre­ma sce­na­ri­ju kul­t­no­ga nje­mač­kog re­da­te­lja Ra­ine­ra Wer­ne­ra Fa­s­sbin­de­ra, a tu pred­sta­vu u iz­ved­bi ber­lin­sko­ga ka­za­li­šta Sc­ha­ubüh­ne am Leh­ni­ner Platz za­gre­bač­ka ka­za­liš­na pu­bli­ka mo­ći će vi­dje­ti i 10. ruj­na, ali u 18 sa­ti. Fes­ti­val svjet­sko­ga ka­za­li­šta se na­kon to­ga nas­tav­lja 20. ruj­na “Vre­men­skim pu­to­va­njem kroz so­bu”, autor­skim pro­jek­tom To­shi­ki­ja Oka­de u iz­ved­bi ka­za­liš­ne gru­pe Chel­fit­s­ch. Oka­da je je­dan od ključ­nih ka­za­liš­nih auto­ra su­vre­me­no­ga ja­pan­skog te­atra, a na sce­ni HNK Za­greb gle­dat će­mo nje­gov naj­no­vi­ji pro­jekt u ko­jem je kre­irao svi­jet su­ko­ba ži­vih i mr­tvih ko­ji, ka­ko sam ka­že, pri­ka­zu­je za­vist ži­vih pre­ma oni­ma umr­lim u na­di.

Ma­ni­pu­la­ci­ja tu­gom

Na tra­gu is­tra­ži­va­nja glaz­be­nih for­mi u ko­ji­ma se autor­ska glaz­ba prek­la­pa s glu­mač­kim gla­so­vi­ma, Oka­da je na ovoj pred­sta­vi su­ra­đi­vao s vi­zu­al­nim umjet­ni­kom Tsuyo­shi­jem Hi­sa­ka­dom. Stvo­ri­li su ton­sku ku­ti­ju na sce­ni te­me­lje­nu na snim­lje­nom zvu­ku ži­vo­ga pros­to­ra, a kroz iz­ved­bu pred­sta­ve “Vre­men­sko pu­to­va­nje kroz so­bu” dvo­ji­ca umjet­ni­ka vo­de gle­da­te­lje i da­lje pru­ža­ju­ći im pri­go­du da do­ži­ve od­no­se iz­me­đu ne­vid­lji­va zvu­ka, ti­je­la, je­zi­ka i pros­to­ra. Pred­sta­va će 20. ruj­na bi­ti iz­ve­de­na u 17 i 21 sat. Tre­ća pred­sta­va na pro­gra­mu je 23. i 24. ruj­na (u 20 sa­ti), a ri­ječ je o “Tu­gi”, glaz­be­no-ka­za­liš­nom pro­jek­tu u pro­duk­ci­ji kom­pa­ni­je Das Fräu­le­in ko­ji u fo­kus stav­lja od­nos iz­me­đu mo­ći i tu­ge. Slu­že­ći se me­to­da­ma de­tek­tiv­ske pri­če i po­li­tič­ke ko­me­di­je, auto­ri­ca An­ne-Céci­le Van­da­lem s hu­mo­rom is­tra­žu­je jed­no od naj­straš­ni­jih po­li­tič­kih oruž­ja da­naš­nji­ce: ma­ni­pu­la­ci­ju ma­se tu­gom. Pro­da­ja ulaz­ni­ca po­čet će 29. ko­lo­vo­za, na web stra­ni­ci www. hnk.hr i na bla­gaj­ni HNK u Za­gre­bu. Na bla­gaj­ni je u po­nu­di i fes­ti­val­ski pa­ket ulaz­ni­ca za sve pred­sta­ve po ci­je­ni od 300 ku­na.

Pred­sta­va “Tu­ga” An­ne-Céci­le Van­da­lem go­vo­ri o po­li­tič­koj ma­ni­pu­la­ci­ji osje­ća­ji­ma To­shi­ki Oka­da na­šoj će pu­bli­ci pred­sta­vi­ti pro­jekt “Vre­men­sko pu­to­va­nje kroz so­bu”

Mo­ritz Got­twald i Ur­si­na Lar­di u pred­sta­vi Brak Ma­ri­je Bra­un u re­ži­ji slav­no­ga nje­mač­kog auto­ra Tho­ma­sa Os­ter­me­iera

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.