Cal­vin Har­ris naj­pla­će­ni­ji je DJ na For­be­so­voj lis­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

ro­man­tič­nih ve­če­ra is­pod ko­jih su re­do­vi­to os­tav­lja­li lju­bav­ne po­ru­ke, ali u jav­nos­ti su i da­lje šu­tje­li o to­me. – Ne vi­dim raz­log za­što ne bih objav­lji­va­la na­še za­jed­nič­ke fo­to­gra­fi­je, no to ne mi­je­nja moj stav da o svo­joj in­ti­mi ne go­vo­rim jav­no – rek­la je od­luč­no Du­jić.

Ni­je na­šao i cu­ru i pri­ja­te­lji­cu

Glu­mac, ko­jeg smo gle­da­li u se­ri­ja­ma “Do­li­na sun­ca”, “La­rin iz­bor” i “Kud puk­lo da puk­lo”, čes­to je u in­ter­v­ju­ima go­vo­rio ka­ko je spre­man ići do kra­ja ka­da za­vo­li i da u svo­joj dje­voj­ci tra­ži i naj­bo­lju pri­ja­te­lji­cu. U Ani­ti Du­jić oči­to ni­je sve to pro­na­šao, baš kao što tak­vu sre­ću ni­je imao ni s vo­di­te­lji­ca­ma Ta­tja­nom Ju­rić i Eci­jom Ivu­šić. Dok su 33-go­diš­njem glum­cu lju­bav­ne ve­ze bi­le krat­ka vi­je­ka i izdržale bi tek ne­ko­li­ko mje­se­ci, 31-go­diš­nja Ani­ta pri­je Her­ce­ga bi­la je u du­go­go­diš­njoj ve­zi i bra­ku. Na­vod­no je upra­vo Ivan sno­sio dio kriv­nje za njen ra­zvod od sce­no­gra­fa Iva­na Ve­lja­če s ko­jim je Ani­ta bi­la go­di­nu i pol da­na u bra­ku, a pri­je to­ga se­dam go­di­na u ve­zi. – Ivan je sve što sam tra­ži­la u ži­vo­tu – rek­la je Ani­ta o Ve­lja­či ne­du­go pri­je nji­ho­va vjen­ča­nja 2013. go­di­ne na Či­ovu. Je li Her­ceg ras­pli­nuo nji­ho­vu lju­bav ili je uz­rok dru­gi, Ani­ta ni­je ot­kri­la, rek­la je sa­mo da je s Ve­lja­čom os­ta­la u do­brim od­no­si­ma. – Os­ta­li smo pri­ja­te­lji, ali svat­ko je kre­nuo svo­jim pu­tem. Ne­ma­mo vi­še za­jed­nič­ku tvrt­ku i ras­ta­li smo se pu­no pri­je ne­go što je vi­jest doš­la do me­di­ja – ka­za­la je Ani­ta la­ni u trav­nju. Njen biv­ši su­prug na­kon ra­zvo­da se ta­ko­đer ja­ko br­zo za­lju­bio, i to u glu­mi­cu Anu Vu­čak. Da su za­jed­no, doz­na­lo se na proš­lo­go­diš­njem Pu­la film fes­ti­va­la ka­da je Ivan osvo­je­nu Zlat­nu are­nu za sce­no­gra­fi­ju u fil­mu “Tak­va su pra­vi­la” pros­la­vio u Ani­nu za­gr­lja­ju. Svi­ma pu­no sreće.

Iako je iza nje­ga te­ška go­di­na u ko­joj je pre­ki­nuo s Taylor Swift i do­ži­vio pro­met­nu ne­sre­ću, DJ Cal­vin Har­ris i da­lje je naj­bo­lje pla­ćen svjet­ski DJ. Pre­ma For­be­su, na 1. je mjes­tu s go­diš­njom za­ra­dom od 63 mil. do­la­ra, a sli­je­de DJ Tiës­to i Da­vid Gu­et­ta.

Ani­ta je go­di­nu i pol bi­la u bra­ku s Iva­nom Ve­lja­čom, a ras­ta­li su se na­vod­no zbog Her­ce­ga Glu­mac je bio u ve­zi i s vo­di­te­lji­ca­ma Ta­tja­nom Ju­rić i Eci­jom Ivu­šić te Pe­trom Du­gan­džić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.