No­el Gal­lag­her uda­rio s hi­to­vi­ma Oa­si­sa

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (Hr­vo­je Hor­vat)

U 90 mi­nu­ta u Za­gre­bu po­lo­vi­na set-lis­te bi­le su pje­sme ko­je je na­pi­sao za bend s ko­jim se pros­la­vio, a pu­bli­ka ga na­gra­di­la ova­ci­ja­ma “Na­po­kon, na­po­kon!” re­kao je uz ova­ci­je pu­bli­ke No­el Gal­lag­her u za­gre­bač­koj Tvor­ni­ci, alu­di­ra­ju­ći na pr­vi do­la­zak u Hr­vat­sku. Pu­na dvo­ra­na do­če­ka­la ga je kao svo­ga, če­mu se ni­je tre­ba­lo ču­di­ti s ob­zi­rom na sta­tus Oa­si­sa, ben­da uz ko­ji su od de­ve­de­se­tih na­ova- mo odras­ta­li mno­gi. S pra­te­ćim sas­ta­vom High Flying Bir­ds nas­tu­pio je u uto­rak u ras­pro­da­noj, kr­ca­toj dvo­ra­ni is­pred ko­je se tra­ži­la ulaz­ni­ca vi­še, a pu­bli­ka u njoj da­la je iz­vr­stan ugo­đaj kon­cer­tu. U ne­što vi­še od de­ve­de­set mi­nu­ta nas­tu­pa, osim pje­sa­ma s dva sa­mos­tal­na Gal­lag­he­ro­va al­bu­ma, ču­li smo i obil­nu por­ci­ju pje­sa­ma ko­je je na­pi­sao za Oa­sis. S ob­zi­rom na to ko­li­ko je pje­sa­ma Oa­si­sa od­svi­rao, njih de­set od ukup­no dva­de­set, mo­žda No­el stvar­no ‘lo­vi proš­lost’, ka­ko mu se i zo­ve zad­nji al­bum “Cha­sing Yes­ter­day”. No, bu­du­ći da je autor svih hi­to­va, ni­je mu za za­mje­ri­ti da ko­ris­ti naj­po­pu­lar­ni­je oruž­je. Gal­lag­her i pe­te­ro­čla­na pos­ta­va u Za­gre­bu su pro­uz­ro­či­li ek­s­trem­ne ova­ci­je pu­bli­ke, kao i zbor­no pje­va­nje omi­lje­nih hi­to­va po­put “Cham­pag­ne Su­per­no­va”, dok je na za­vr­šet­ku s “Don’t Lo­ok Back In An­ger” pu­bli­ka ek­s­ta­tič­nim re­ak­ci­ja­ma za­ma­lo po­di­gla krov dvo­ra­ne.

LADY GAGA: Na­pra­vi­la je za­okret u ka­ri­je­ri pa s ta­tom Jo­eom Ger­ma­not­tom iz­da­je ku­ha­ri­cu ta­li­jan­skih re­ce­pa­ta iz obi­telj­skog res­to­ra­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.