Ma­don­na 58. ro­đen­dan sla­vi­la ple­som na Ku­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ik)

Pje­va­či­ca Ma­don­na 58. ro­đen­dan pros­la­vi­la je na Ku­bi u druš­tvu obi­te­lji i pri­ja­te­lja. U Ha­va­nu je do­pu­to­va­la u po­ne­dje­ljak te je već pr­vog da­na obiš­la zna­me­ni­tos­ti. Na­kon ve­če­re, ple­sa­la je u res­to­ra­nu na sto­lu, a na oto­ku se za­dr­ža­la tri da­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.