Ška­ro: Hr­go­vić već sa­da mo­že rav­no­prav­no na Klič­ka i Furyja

Ma­vro­vić: Mo­že bi­ti no­vi Par­lov, na­rav­no, na svoj, druk­či­ji na­čin

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - kar­lo.le­din­ski@ve­cer­nji.net Kar­lo Le­din­ski ZA­GREB

Na­kon 1988. ni­je­dan bok­sač iz ze­ma­lja nas­ta­lih ras­pa­dom SFRJ na OI ni­je pro­šao 2. ko­lo. To je do­kaz ko­li­ko je Hr­go­vić do­bar, ka­že D. Ška­ro

Ula­skom u po­lu­fi­na­le bok­sač­kog tur­ni­ra u su­per­te­škoj ka­te­go­ri­ji Fi­lip Hr­go­vić osi­gu­rao je ba­rem bron­ča­nu me­da­lju, a odu­še­vio je na­či­nom na ko­ji je po­bi­je­dio Ku­ban­ca Le­ni­era Pe­ru. Do­mi­ni­rao je bor­bom ko­ja je za­vr­še­na no­ka­utom u dru­goj run­di. – Hr­go­vić je bok­sao sjaj­no, atrak­tiv­no i moć­no. Ve­li­ka je stvar za hr­vat­ski boks da smo osvo­ji­li pr­vu olim­pij­sku me­da­lju na­kon stje­ca­nja neo­vis­nos­ti. I to u kra­ljev­skoj, su­per­te­škoj ka­te­go­ri­ji – ka­že naš pros­lav­lje­ni bok­sač Želj­ko Ma­vro­vić.

Teh­nič­ki i tak­tič­ki sa­vr­šen

Ša­ku sa Sred­nja­ka po­seb­no je fas­ci­ni­ra­la Fi­li­po­va sa­mo­uvje­re­nost za vri­je­me me­ča s Ku­ban­cem. – Pri ula­sku u ring na nje­mu se vi­di da mu je pri­ori­tet sa­mo po­bje­da, je­di­no je na to usre­do­to­čen. Kao bok­sač je pot­pu­no iz­gra­đen, a ve­li­ku sa­mo­uvje­re­nost po­ka­zu­je i na sva­kom tre­nin­gu – ka­že Ma­vro­vić do­da­ju­ći da baš ta­kav bok­sač tre­ba svjet­skom bok­su. – Ame­ri­kan­ci­ma je dos­ta pa­ra­de, ma­sken­ba­la, bok­sa­ča ko­ji su ja­ki sa­mo na ri­je­či­ma, ko­ji pro­vo­ci­ra­ju na va­ga­nju. Tre­ba im bok­sač po­put Hr­go­vi­ća – mo­ćan, ve­lik, jak, pro­do­ran. A do svjet­skog tr­ži­šta i mo­gu­će bor­be za nas­lov Fi­lip će lak­še do­ći na­kon us­pje­ha u Ri­ju. – Uvje­ren sam da mo­že osvo­ji­ti olim­pij­sko zla­to, a on­da će mu vra­ta svjet­skog bok­sa bi­ti otvo­re­na – ka­že Ma­vro­vić ko­ji do­bro zna ko­li­ko je te­ško osvo­ji­ti me­da­lju na Olim­pij­skim igra­ma. Na­ime, u Se­ulu 1988. is­pao je u 1. ko­lu, a u Bar­ce­lo­ni 1992. u 2. ko­lu. – Tur­nir je du­ga­čak, pu­no je spor­ta­ša i te­ško je os­ta­ti kon­cen­tri­ran. No Hr­go­vi­ću je to, uz po­moć tre­ne­ra Pi­je­tra­ja, us­pje­lo. Oni na to­me ra­de go­di­na­ma. Ma­vro­vić je uvje­ren da je pred Hr­go­vi­ćem ve­li­ka ka­ri­je­ra. – Pri­lič­no sam si­gu­ran da će Hr­go­vić jed­nog da­na bi­ti svjet­ski bok­sač­ki pr­vak. Mo­že bi­ti naš no­vi Ma­te Par­lov, na­rav­no na ne­ki svoj na­čin. Već osi­gu­ra­nom bron­com Hr­go­vić je po­no­vio us­pjeh Da­mi­ra Ška­re ko­ji se bron­com oki­tio na OI 1988. I Ška­ro je odu­šev­ljen Fi­li­po­vim nas­tu­pi­ma u Ri­ju. – Sa­vr­šens­tvo! I teh­nič­ki, i tak­tič­ki, i uda­rač­ki. Olim­pij­ska me­da- lja u bok­su bor­ca iz ma­le zem­lje po­put Hr­vat­ske je sen­za­ci­ja. Naj­bo­lje to po­t­vr­đu­je po­da­tak da je Fi­lip pr­vi bo­rac iz jed­ne od ze­ma­lja nas­ta­lih ras­pa­dom SFRJ ko­ji je na­kon 28 go­di­na i mo­je bron­ce pro­šao 2. ko­lo olim­pij­skog tur­ni­ra! Me­da­lja mu je u dže­pu, no na­vi­jam da nad­ma­ši mo­ju bron­cu iz Se­ula – ka­že Ška­ro i do­da­je: – Pre­ma ana­li­zi 12 ugled­nih znans­tve­ni­ka ko­ji su spor­to­ve ocje­nji­va­li u 10 ka­te­go­ri­ja, boks je naj­na­por­ni­ji. A mi u tom spor­tu za­hva­lju­ju­ći Hr­go­vi­ću ima­mo ba­rem bron­cu. Za Ška­ru ne­ma dvoj­be, Hr­go­vi­ću je mjes­to u pro­fe­si­onal­nom bok­su, s naj­bo­ljim su­per­te­ška­ši­ma svi­je­ta.

Svi­jet će ga do­bro upoz­na­ti

Hr­go­vić u pe­tak u 20 sa­ti u po­lu­fi­na­lu ka­te­go­ri­je +91 kg bok­sa pro­tiv Fran­cu­za Tonyja Yo­ke

– Već sa­da mo­že se rav­no­prav­no bo­ri­ti s Klič­kom ili Furyjem. To ni­je na­vi­jač­ki, znam o če­mu go­vo­rim jer sam tri pu­ta nas­tu­pio na OI i bok­sao u 450 me­če­va – is­ti­če Ška­ro i nas­tav­lja: – Hr­go­vić fas­ci­ni­ra svo­jom po­ja­vom. Iako su vi­so­ki lju­di čes­to nes­pret­ni, on je ja­ko okre­tan i eks­plo­zi­van. Bok­sa­či se uo­či me­ča za­gri­ja­va­ju 30-45 mi­nu­ta, a Fi­lip na­kon to­ga u ring ula­zi ta­ko da pre­sko­či ko­no­pe, a ne pro­vu­če se is­pod njih! Ima straš­nu sna­gu u ru­ka­ma, ali je i ne­vje­ro­jat­no sa­mo­uvje­ren. Hr­vat­ska je do­bi­la no­vu sport­sku zvi­jez­du, za ko­ju će zna­ti ci­je­li svi­jet. Hr­go­vi­ću će me­da­lja po­mo­ći u dalj­njoj ka­ri­je­ri, ali i hr­vat­skom bok­su ko­ji je u po­s­ljed­nje vri­je­me ne­ka­ko na mar­gi­na­ma. – Ne­ki dru­gi spor­to­vi po­put UFC-a neo­prav­da­no su odu­ze­li pri­mat bok­su, no Hr­go­vić će to pro­mi­je­ni­ti – za­klju­čio je Ška­ro.

IGOR KRALJ/PIXSELL

Hr­go­vić je u če­t­vr­t­fi­na­lu no­ka­uti­rao Ku­ban­ca Le­ni­era Pe­ru. To mu je stil, sva­ki meč želi ri­je­ši­ti no­ka­utom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.