Ir­ski bok­sač: Pu­ti­ne, ko­li­ko si pla­tio su­ce?

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Na bok­sač­kom tur­ni­ru u Ri­ju bi­lo je pu­no čud­nih su­dač­kih od­lu­ka, zbog jed­ne tak­ve u 2. je ko­lu is­pao i Hr­vo­je Sep, no ono što se do­go­di­lo pre­kju­čer u če­t­vr­t­fi­na­lu ban­tam ka­te­go­ri­je šo­ki­ra­lo je sve bok­sač­ke za­ljub­lje­ni­ke. Iako je Irac Mic­ha­el Co­nlan do­mi­ni­rao pro­tiv Ru­sa Vla­di­mi­ra Ni­ki­ti­na te mu ra­sje­kao gla­vu, su­ci su po­bjed­ni­kom pro­gla­si­li Ru­sa! Irac je po­lu­dio, lju­de iz Svjet­ske bok­sač­ke or­ga­ni­za­ci­je na­zvao je kur­vi­nim si­no­vi­ma te po­ru­čio: “Pu­ti­ne, ko­li­ko si pla­tio za ovo?”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.