Iv­ko­vić: Genk je fa­vo­rit, ali ne­ma pre­da­je, sa­nja­mo iz­ne­na­đe­nje!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (pj)

Zbog oluj­nog ne­vre­me­na u Za­gre­bu, zra­ko­plov s no­go­me­ta­ši­ma bel­gij­skog Gen­ka kas­nio je čak dva sa­ta sa sli­je­ta­njem u zrač­nu lu­ku. No, na kra­ju je sve do­bro za­vr­ši­lo, Bel­gij­ci su u sri­je­du na­ve­čer tre­ni­ra­li u Mak­si­mi­ru i sprem­ni su za su­če­lja­va­nje s Lo­ko­mo­ti­vom u pr­voj utak­mi­ci do­igra­va­nja za ula­zak u Eu­rop­sku li­gu (Mak­si­mir, če­t­vr­tak, 20 sa­ti): – Sret­ni smo što smo tu, dva ko­ra­ka do ve­li­ko­ga us­pje­ha i ula­ska u Eu­rop­sku li­gu! Svjes­ni smo sna­ge i kva­li­te­te Gen­ka, pre­pu­šta­mo mu ulo­gu fa­vo­ri­ta, ali se na­da­mo da mo­že­mo okre­nu­ti si­tu­aci­ju i pri­re­di­ti iz­ne­na­đe­nje – re­kao je tre­ner Lo­ko­mo­ti­ve To­mis­lav Iv­ko­vić.

Bra­zi­lac Jo­nas spa­ša­vao je i is­pred svo­ga vra­ta­ra Edu­ar­da...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.