Ima­te li mo­bi­tel osjet­ljiv na do­dir ili na tip­ke?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

BOŽIDAR BENKOVIĆ pro­da­vač Do­vo­ljan mi je po­sve ovaj obi­čan na tip­ke. Za po­sao mo­bi­tel ko­ris­tim za sla­nje po­ru­ka i raz­go­vor. AGNA ZVORNIK umi­rov­lje­ni­ca Imam ovaj mo­bi­tel na do­dir i do­bro se s njim sna­la­zim, za­što ne bih? Pa ni­je to ne­ka pre­ve­li­ka znanost. IVANKA GLAVINA eko­no­mis­ti­ca Ra­di­je ko­ris­tim sta­ro­mod­ni mo­bi­tel na tip­ke jer ima sve što mi tre­ba. Va­žan mi je sa­mo za raz­go­vo­re. BI­SER­KA FILIPIĆ spre­ma­či­ca Pro­ba­la sam i je­dan i dru­gi, ali vi­še vo­lim ovaj s tip­ka­ma jer se s njim bo­lje sna­la­zim. Lak­ši mi je za ko­ri­šte­nje. (ibe)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.