Ban­dić ima vi­še že­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Za raz­li­ku od ve­li­kih stra­na­ka, lis­ta Mos­ta i stran­ke Mi­lan Ban­dić 365 i part­ne­ra na sva­koj lis­ti ima­ju mi­ni­mal­no 40 pos­to že­na. Me­đu­tim, Ban­dić je ovaj put na svo­joj lis­ti dis­kri­mi­ni­rao mu­škar­ce. U 9. je­di­ni­ci Ban­dić ima ma­nje od 40 pos­to mu­ška­ra­ca na lis­ti na ko­joj su na pr­vih de­vet mjes­ta že­ne. Stran­ke Pa­met­no i Za grad ima­ju naj­vi­še že­na na lis­ta­ma. Že­ne su im me­đu pr­va tri kan­di­da­ta na lis­ta­ma, zas­tup­lje­ne čak s 46,7 pos­to na lis­ti Pa­met­no – Za grad, dok pr­vi slje­de­ći ima­ju tek 33,3 pos­to, is­tak­nu­la je pred­sjed­ni­ca stran­ke Pa­met­no Ma­ri­ja­na Pu­ljak ko­ja je po­zva­la Us­tav­ni sud i DORH da kaž­nja­va­ju stran­ke na či­jim lis­ta­ma nema do­volj­no že­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.