Pre­ko gra­fi­ta “Smrt fa­šiz­mu” na­pi­sa­li “NDH”

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (dp)

Ni­je tre­ba­lo če­ka­ti du­go od­go­vor “dru­ge” stra­ne na gra­fi­te “Smrt fa­šiz­mu – slo­bo­da na­ro­du” ko­ji su se u no­ći na uto­rak po­ja­vi­li u Si­sku. Pre­ko njih, ali i pre­ko spo­me­ni­ka u Par­ku dr. Fra­nje Tuđ­ma­na po­sve­će­nog an­ti­fa­šis­tič­kim bor­ci­ma u 2. svjet­skom ra­tu ju­tros su iz­nik­nu­li gra­fi­ti “NDH” i us­ta­ško “u”. Gra­fi­ti “Smrt fa­šiz­mu – slo­bo­da na­ro­du”, “An­ti­fa Sisak” i “Rad­nič­ka fron­ta” uz cr­ve­nu pe­to­kra­ku po­ja­vi­li su se na biv­šem si­sač­kom Ki­nu Slo­bo­da, tik do sje­di­šta Bi­sku­pi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.