Za­što Vla­da odu­gov­la­či s no­vim pla­nom za ot­pad?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Do­no­še­nje Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom RH za raz­dob­lje 2016.-2022. is­pu­nja­va glav­ni uvjet za ko­ri­šte­nje 475 mi­li­ju­na eura iz Ko­he­zij­skog fon­da za pos­ti­za­nje ci­lje­va pro­pi­sa­nih di­rek­ti­va­ma EU pa se pos­tav­lja pi­ta­nje zbog če­ga Vla­da taj plan još ni­je do­ni­je­la, po­ru­či­li su ju­čer iz udru­ge Kriz­ni eko sto­žer Ma­riš­ći­na. Pi­ta­ju ko­jim to in­te­res­nim gru­pa­ma sme­ta pred­lo­že­ni kon­cept odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da kroz ve­ći broj sor­tir­ni­ca, kom­pos­ti­ra­nje u do­ma­ćins­tvu..., ko­ji bi po­mo­gao i do­ma­ćoj in­dus­tri­ji i otvo­rio no­va ze­le­na rad­na mjes­ta, što je i smi­sao kruž­nog gos­po­dar­stva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.