Stres i is­pa­di bi­je­sa na pos­lu sve ve­ći pro­blem

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (H)

Pre­vi­še pos­la, na­dre­đe­ni i ko­le­ge naj­češ­ći su izvor stre­sa na pos­lu, za­klju­čak je is­tra­ži­va­nja ko­je je por­tal MojPo­sao pro­veo na 230 is­pi­ta­ni­ka. Čak ih je 86% is­tak­nu­lo da su na pos­lu pod stre­som, a 81% ured­ski bi­jes sma­tra sve oz­bilj­ni­jim pro­ble­mom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.