Po­vra­tak u ško­lu opa­san za 400 ško­la­ra­ca zbog uru­ša­va­nja ja­me

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (vb)

Na­čel­nik op­ći­ne Ba­bi­na Gre­da Josip Kr­nić upu­tio je otvo­re­no pi­smo mi­nis­tru obra­zo­va­nja Pre­dra­gu Šus­ta­ru i pred­sjed­ni­ku Vla­de Ti­ho­mi­ru Ore­ško­vi­ću u ko­jem ih op­tu­žu­je da je zbog po­li­tič­kog re­van­šiz­ma pre­ma lo­kal­noj vlas­ti do­ve­den u pi­ta­nje po­če­tak škol­ske go­di­ne za 400 dje­ce iz mjes­ne os­nov­ne ško­le “Mi­jat Sto­ja­no­vić”. Tvr­di da je na gra­di­li­štu sport­ske dvo­ra­ne u Ba­bi­noj Gre­di doš­lo do dalj­njeg uru­ša­va­nja šest me­ta­ra du­bo­ke gra­đe­vin­ske ja­me ko­ja se pu­ni pod­zem­nim vo­da­ma i pri­je­ti ško­li i okol­nim zgra­da­ma. - Mo­li­mo da se uoz­bi­lji­te i pro­na­đe­te rje­še­nje za na­šu dje­cu ko­ja još ne zna­ju u ko­ju će ško­lu ići ove je­se­ni. U svo­ju ne mo­gu zbog opas­nos­ti ko­ja im pri­je­ti – pi­še Kr­nić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.