An­ge­la Mer­kel: Is­lam­ski te­ro­ri­zam u Nje­mač­ku ni­je do­šao s iz­bje­gli­ca­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel od­ba­ci­la je po­ve­za­nost do­la­ska iz­bje­gli­ca u Nje­mač­ku s opas­noš­ću od te­ro­ris­tič­kih na­pa­da. “Fe­no­men is­la­mis­tič­kog te­ro­riz­ma i Is­lam­ske dr­ža­ve ni­je fe­no­men ko­ji je sti­gao s iz­bje­gli­ca­ma, nego smo se s njim bi­li su­oči­li pri­je”, rek­la je kan­ce­lar­ka i pred­sjed­ni­ca Kr­š­ćan­sko-de­mo­krat­ske uni­je (CDU) u sri­je­du na­ve­čer na pre­diz­bor­nom sku­pu u Ne­us­tre­lit­zu u sa­vez­noj po­kra­ji­ni Mec­k­len­burg-Vor­pom­mern gdje se 4. ruj­na odr­ža­va­ju lo­kal­ni iz­bo­ri. Mer­kel je na­gla­si­la ka­ko “pos­to­je slu­ča­je­vi” u ko­ji­ma se iz­bje­gli­ce po­ku­ša­lo vr­bo­va­ti za is­la­mis­tič­ki te­ro­ri­zam, ali da je to tek rub­ni fe­no­men. U sr­p­nju su u Nje­mač­koj iz­ve­de­na dva te­ro­ris­tič­ka na­pa­da u ko­ji­ma su po­či­ni­te­lji bi­li iz­bje­gli­ce iz Si­ri­je i Af­ga­nis­ta­na.

NEVINE ŽRTVE Pe­to­go­diš­nji Omran Daqne­esh ra­njen u bom­bar­di­ra­nju si­rij­skog Ale­pa u vo­zi­lu hit­ne po­mo­ći

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.