Do­dik: Aus­trij­ski ve­le­pos­la­nik je smo­tan! Pom­mer: Do­dik je uli­čar!

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

– Smo­ta­ni aus­trij­ski ve­le­pos­la­nik po­ku­ša­va igra­ti ne­kog važ­nog špi­ju­na – ko­men­ti­rao je na svoj ose­bu­jan na­čin predsjednik Re­pu­bli­ke Sr­p­ske Mi­lo­rad Do­dik nas­tup aus­trij­skog ve­le­pos­la­ni­ka u BiH Mar­ti­na Pam­me­ra na­kon naj­a­ve re­fe­ren­du­ma u RS-u. – Do­di­kov nas­tup i nje­go­va ne­pre­dvi­di­vost pod­sje­ća­ju me na po­jam ko­ji su mi pri­ja­te­lji objas­ni­li, a ko­ji pos­to­ji u je­zi­ci­ma u BiH. To je po­jam – uli­čar – ka­zao je Pam­mer, uz na­po­me­nu da Do­di­ko­vi is­pa­di ni­su baš ne­ka pre­po­ru­ka “za kul­tu­rom ta­ko bo­ga­to i po­nos­no sr­p­s­tvo”. U po­le­mi­ku se uklju­čio i aus­trij­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va Se­bas­ti­an Kurz ko­ji je upo­zo­rio ka­ko Do­di­ko­va “na­ci­ona­lis­tič­ki na­bi­je­na se­ce­si­onis­tič­ka re­to­ri­ka” mo­že sa­mo pro­uz­ro­či­ti šte­tu za sve u BiH.

‘Na­ci­ona­lis­tič­ki se­ce­si­onist’ Beč op­tu­žu­je Do­di­ka za ‘na­ci­ona­lis­tič­ki na­bi­je­nu se­ce­si­onis­tič­ku re­to­ri­ku’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.