Svi­je­tle stra­ne tam­nog in­ter­ne­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

1 SPAS U TOTALITARIZMU Pu­no ga je te­že nad­zi­ra­ti

U to­ta­li­tar­nim druš­tvi­ma on je plat­for­ma za ko­mu­ni­ka­ci­ju ko­ju vlas­ti ne mo­gu ta­ko la­ko nad­zi­ra­ti kao kla­sič­ni in­ter­net

2 PLAT­FOR­MA ZVIŽDAČA Skri­ve­ni dok oni to že­le

Dark­net je plat­for­ma ko­ju ko­ris­te zvi­žda­či i s ko­je su u svi­jet in­ter­ne­ta i me­di­ja doš­la nji­ho­va naj­ve­ća ot­kri­ća

3 PRAPOČECI Bez nad­zo­ra i cen­zu­re

Dark­net je u bi­ti in­ter­net ka­kav je za­miš­ljen na svom po­čet­ku – bez nad­zo­ra i cen­zu­re

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.