Bo­no Vox odu­še­vio se spi­zom Hr­vo­ja Zi­ro­je­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (mc)

“Ne mo­raš bi­ti u sta­nju iz­go­vo­ri­ti nje­go­vo ime da bi shva­tio ka­ko taj čo­vjek ge­ni­jal­no ku­ha”, na­pi­sao je na Fa­ce­bo­oku Bo­no Vox, fron­t­men gru­pe U2, ko­ji se pri­je svjet­ske tur­ne­je i iz­da­va­nja no­vog al­bu­ma od­ma­ra na na­šoj oba­li. Čo­vjek ko­jeg je po­hva­lio je vr­hun­ski ku­har Hr­vo­je Zi­ro­je­vić ko­ji je Ir­ca za­di­vio svo­jom spi­zom ser­vi­ra­nom u res­to­ra­nu “La­ga­ni­ni” na Pal­mi­ža­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.