No­vi broj ma­ga­zi­na Sla­no&Slat­ko

Vecernji list - Hrvatska - - Scena -

Lje­tu ni­je kraj, ne, ne! Još je ci­je­li ljet­ni mje­sec pred na­ma, li­je­pe du­ge to­ple zra­ke, pre­pu­ni vr­to­vi, vi­no­gra­di ko­ji pu­ca­ju doz­re­lim gro­žđem, ide­la­no za pik­nik, iz­let, još po­ne­ki od­la­zak na pla­žu ... Ka­žu da je u Pro­van­si div­no, u Tos­ca­ni ta­ko­đer, no Sla­no&Slat­ko vo­di vas još ljep­še mjes­to. I to bli­zu, tu pred no­som, vo­di­mo vas u Is­tru. Pri­pre­mi­li smo ko­ša­ru i na­pu­ni­li je hra­nom pri­kup­lje­nom, po­ku­šaj­te to za­mis­li­ti, u kru­gu tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra. Na­ba­vi­li smo školj­ke u Lim­skom ka­na­lau, do­ma­ću ko­ki­cu od su­sje­da, do­ma­će ko­ba­si­ce od ma­ga­re­čeg me­sa u Pa­zi­nu, ko­zji sir Ku­ma­prič­ka, sku­tu, gro­žđe smo ubra­li s tr­so­va uz ku­ću, li­mu­ne sa sta­bal­ca ko­je ro­di ci­je­le go­di­ne, mas­li­no­vo ulje od sor­te ro­žo­li­na sa stan­ci­je Me­neg­he­ti, a kruh smo is­pek­li sa­mi... Sve to i još pu­no to­ga, po­tra­ži­te na ki­os­ci­ma ovu su­bo­tu, 20.8.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.