Zagreb još od 2000. ima vi­zi­ju o bri­zi za bra­ni­te­lje

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Pred­sjed­nik Stran­ke ra­da i so­li­dar­nos­ti Mi­lan Ban­dić i pr­vi na lis­ti Ko­ali­ci­je za pre­mi­je­ra u VI. iz­bor­noj je­di­ni­ci bri­ga­dir Mi­odrag De­mo rek­li su da će na ci­je­lu dr­ža­vu pres­li­ka­ti za­gre­bač­ki mo­del skr­bi o hr­vat­skim bra­ni­te­lji­ma ko­ji se pro­vo­di već 16 go­di­na. Ban­dić je ka­zao da je Zagreb već 2000. imao jas­nu vi­zi­ju po­li­ti­ke pre­ma bra­ni­te­lji­ma, ko­ji su naj­zas­luž­ni­ji što ži­vi­mo u mi­ru i slo­bod­noj dr­ža­vi, te da su do­ka­za­li da mo­gu skr­bi­ti za naj­zas­luž­ni­je za stva­ra­nje Hr­vat­ske.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.