Ako je po­treb­no, ići ću i pje­ši­ce na ro­či­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (jra)

Mi­nis­tri­ca so­ci­jal­ne po­li­ti­ke i mla­dih Ber­nar­di­ca Ju­re­tić rek­la je ju­čer da se pro­blem pri­je­vo­za dje­lat­ni­ka Cen­tra za po­seb­no skr­b­niš­tvo, ko­ji zas­tu­pa­ju dje­cu na su­do­vi­ma, po­li­ti­zi­ra ia­ko se već ne­ko vri­je­me ra­di na nje­go­vu rje­ša­va­nju. – Ako je po­tre­ba, ako nam je u in­te­re­su do­bro­bit dje­ce, što jest, ako tre­nu­tač­no ne­ma­mo auto, ja ću i pje­ši­ce oti­ći da do­đem na ro­či­šte. Rav­na­te­lji­ca Cen­tra tre­ba stvo­ri­ti uvje­te da Cen­tar funk­ci­oni­ra – rek­la je Ju­re­tić od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nja no­vi­na­ra u po­vo­du pro­ble­ma sa zas­tu­pa­njem dje­ce zbog ne­dos­tat­ka auto­mo­bi­la.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.