Zbog tu­riz­ma 4,7 pos­to vi­še za­pos­le­nih u obr­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

U obr­tu i dje­lat­nos­ti­ma slo­bod­nih pro­fe­si­ja u Hr­vat­skoj je pot­kraj lip­nja bi­lo 208.383 za­pos­le­nih, što je 4,7 pos­to ili 9264 oso­be vi­še ne­go na kra­ju svib­nja, na što je naj­vi­še utje­ca­lo za­poš­lja­va­nje u tu­riz­mu, po­ka­zu­ju po­da­ci DZS-a.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.