Sha­kes­pe­are­ov Ot­hel­lo pre­mi­jer­no na Lo­vri­jen­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dde)

Dru­ga ovo­go­diš­nja dram­ska pre­mi­je­ra na 67. Du­bro­vač­kim ljet­nih igra­ma – Sha­kes­pe­are­ov Ot­hel­lo u re­ži­ji Ivi­ce Bo­ban i u iz­ved­bi Fes­ti­val­skog dram­skog an­sam­bla odi­grat će se ve­če­ras u 21.30 sa­ti na Lo­vri­jen­cu. Ot­hel­la igra Dra­gan Des­pot, De­sde­mo­nu Anja Đu­ri­no­vić, Ja­ga Ra­kan Ru­sha­idat... Re­priz­ne iz­ved­be su 21., 22., 23. i 24. ko­lo­vo­za.

Mla­da Mia Pe­tri­če­vić igra glav­nu ulo­gu Ma­ri­ja­ne ko­ja se bri­ne o svo­joj ka­otič­noj obi­te­lji

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.