Vla­šić: Za od­li­čje skok od 2 me­tra, a ja tre­ni­ram u so­bi

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - (dm)

Blan­ka Vla­šić no­ćas u 1.30 sa­ti po na­šem vre­me­nu nas­tu­pit će u svom dru­gom fi­na­lu na OI. Pri­je osam go­di­na u Pe­kin­gu je bi­la dru­ga. Mo­že li po­nov­no do medalje? – Za me­da­lju će tre­ba­ti skok od dva me­tra. To je si­gur­no. U fi­na­lu ima ja­ko pu­no dje­vo­ja­ka, čak 17, pa će to sve du­go tra­ja­ti, a ja ću mo­ra­ti po­nov­no ska­ka­ti s blo­ka­dom. Zna­te gdje tre­ni­ram u Ri­ju? U svo­joj so­bi. Sa­mo ne­ke ma­le vjež­be ra­dim jer tr­ča­ti iona­ko ne mo­gu zbog bo­li – rek­la je Blan­ka. Fa­vo­rit­ki­nje su Špa­njol­ka Ruth Be­ita, Nje­mi­ca Ma­rie-La­uren­ce Jun­g­fle­is­ch i Ame­ri­kan­ka Cha­un­te Lowe ko­je ove se­zo­ne ima­ju skok pre­ko dva me­tra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.