2005.

Vecernji list - Hrvatska - - Obzor -

Te smo go­di­ne i u RH kre­nu­li s pre­diz­bor­nim te­le­vi­zij­skim su­če­lja­va­nji­ma pre­ma ame­rič­kim stan­dar­di­ma. U pr­vom kru­gu su­dje­lo­va­lo je 11 kan­di­da­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.