Stari ko­ta­či, di­je­lo­vi stro­je­va i ži­ce pos­ta­ju uni­kat­ni pro­izvo­di

Vecernji list - Hrvatska - - Dom - Iva Ću­rić

Ka­ni­ja i Goran Cvit­ko­vić u svo­joj ma­loj ra­di­oni­ci u So­li­nu iz­ra­đu­ju ra­s­vjet­na ti­je­la i ukra­se od me­ta­la iva.cu­ric@ve­cer­nji.net Me­tal ni­je jed­nos­tav­no obli­ko­va­ti, ali ne za­to što bi zah­ti­je­vao ne­ku ve­li­ku fi­zič­ku sna­gu pri obra­di i obli­ko­va­nju. Da bis­te stva­ra­li bi­lo što od ovog čvr­stog i du­go­traj­nog ma­te­ri­ja­la, mo­ra­te osim ma­šte ipak ima­ti zna­nje i vje­šti­nu, na­ro­či­to ka­da se stva­ra­ju sit­ni de­ta­lji. A de­ta­lji su upra­vo ono što či­ni po­seb­nim ra­do­ve mla­dog brač­nog pa­ra Go­ra­na i Ka­ni­je Cvit­ko­vić, iz či­je kuć­ne ra­di­oni­ce u So­li­nu iz­la­ze neo­bič­ne kre­aci­je od me­ta­la. Priča je, ot­kri­va nam Ka­ni­ja, po stru­ci bi­olo­gi­nja i eko­lo­gi­nja mo­ra, za­po­če­la pri­je 11 go­di­na ka­da je sa su­pru­gom po­če­la opre­ma­ti dom. Na­kon na­mje­šta­ja, do­šao je red i na de­ta­lje.

Lju­bi­te­lji in­dus­trij­skog sti­la

– Goran i ja vo­li­mo tzv. in­dus­tri­al chic i rus­ti­kal­ne pred­me­te ko­je je te­ško na­ći na tr­ži­štu, a ka­ko je on vr­lo spo­so­ban u ra­du s ru­ka­ma, ta­ko je od­lu­čio ne­ke na­še za­jed­nič­ke ide­je pro­ves­ti u dje­lo i na­pra­vi­ti sam – pri­sje­ća se Ka­ni­ja. Od sta­rih stva­ri ko­je su pro­naš­li na split­skom pa­za­ru i me­đu od­ba­če­nim stva­ri­ma Goran, ina­če

Za­maš­njak (sa­svim li­je­vo) sta­rog stro­ja pro­na­đen na Hva­ru pos­tao je dio ori­gi­nal­nog lus­te­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.