Od­li­čan – če­ti­ri

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Dar­ko Mi­li­no­vić za­sad vo­di u ori­gi­nal­nos­ti slo­ga­na, tj. per­so­na­li­zi­ra­nog pla­ka­ta. Uz “za­klju­če­nu” če­tvor­ku, bu­du­ći da je če­t­vr­ti na lis­ti u 9. iz­bor­noj je­di­ni­ci, Dar­ko Mi­li­no­vić do­dao je – od­li­čan. Du­ho­vi­to i ori­gi­nal­no po­igrao se sa svo­jim mjes­tom na lis­ti i dao si ocje­nu vi­še. Osim od­li­čan, tu je i - “li­čan” jer je iz Li­ke.

U 2. iz­bor­noj je­di­ni­ci za pre­fe­ren­ci­jal­ni glas bo­rit će se i dvi­je že­ne – prav­ni­ca San­da Ku­lić-Ma­kar, ujed­no i pro­čel­ni­ca u ve­li­ko­go­rič­koj grad­skoj upra­vi, te Bje­lo­var­ka Ru­ža Hr­ga. San­da Ku­lić-Ma­kar za­la­gat će se za dos­tup­nost bes­plat­ne prav­ne po­mo­ći, ad­mi­nis­tra­tiv­no ras­te­re­će­nje gra­đa­na... Bu­du­ći da je 11. na lis­ti, nje­zin je slogan – 11. ruj­na za­okru­ži­te 11. Ru­ža Hr­ga je 12. na lis­ti, a bi­la je rav­na­te­lji­ca bje­lo­var­skog HZZ-a.

ORI­GI­NA­LAN SLOGAN

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.