Vu­čić nas­tav­lja gdje je stao 90-ih s ve­li­kom Sr­bi­jom

Mi­nis­tar Ko­vač pod­sje­tio ka­ko je Vu­čić 1995. Ba­ni­ju smje­štao u ve­li­ku Sr­bi­ju, a za ubi­je­nog sr­p­skog voj­ni­ka pri­je­tio uboj­stvom sto­ti­nu Boš­nja­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Zo­ran Kre­šić

Vu­či­će­va po­ru­ka u BiH sti­že u vri­je­me ka­da Re­pu­bli­ka Sr­p­ska naj­av­lju­je re­fe­ren­dum ko­je­mu se pro­ti­ve Boš­nja­ci i dio me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce BiH je odav­no po­li­gon za vo­đe­nje ra­to­va, stvar­nih s pu­ška­ma, ha­ubi­ca­ma, pa on­da za eks­pe­ri­men­te s ure­đe­njem iz Dayto­na ko­ji odr­ža­va sta­nje za­mrz­nu­tog kon­flik­ta i ne­do­vr­še­nog mi­ra, a on­da i vo­đe­nje ne­kih no­vih re­gi­onal­nih i ge­os­tra­te­ških ra­to­va ri­je­či­ma i naj­a­va­ma po­zi­ci­oni­ra­nja. Upra­vo je za tak­vu pro­mo­ci­ju pred­sjed­nik sr­bi­jan­ske vla­de Alek­san­dar Vu­čić iz­a­brao Do­nju Gra­di­nu na gra­ni­ci BiH i Hr­vat­ske, mjes­to ko­je je u II. svjet­skom ra­tu bi­lo dio us­ta­škog kon­cen­tra­cij­skog lo­go­ra Ja­se­nov­ca.

Dje­do­vi us­ta­še

Vu­či­ćev is­tup je do te mje­re bio za­oš­tren da je pod­sje­tio na nje­go­ve ‘naj­bo­lje epi­zo­de’ ka­da je u rat­noj Skup­šti­ni kr­nje Ju­gos­la­vi­je po­ru­či­vao da će za jed­no­ga ubi­je­nog sr­p­skog voj­ni­ka u BiH bi­ti ubi­je­no 100 boš­njač­kih ili pak ka­da je u Gli­ni 1995. go­di­ne po­ru­čio ta­moš­njim Sr­bi­ma da će za­uvi­jek bi­ti dio Ve­li­ke Sr­bi­je. U Do­njoj Gra­di­ni je pak Vu­čić pro­blem vi­dio sa­mo u jed­noj stra­ni – hr­vat­skoj. Op­tu­žio je Hr­va­te ‘zbog po­vam­pi­re­nja us­ta­ške ide­olo­gi­je u su­vre­me­noj Hr­vat­skoj’ te je us­po­re­dio Ja­se­no­vac i Olu­ju. “Ni­ka­da vi­še ni­ko­me ne­će­mo do­pus­ti­ti ni Ja­se­no­vac, ni Ja­dov­no, ni Jas­tre­bar­sko, ali ni ‘Olu­ju’. Sr­bin vi­še ne­će u ja­mu, Sr­bin vi­še ne­će bes­po­go­vor­no u smrt”, ka­zao je Vu­čić. Pred­ba­cio je Hr­vat­skoj i to što se da­nas broj­ni utr­ku­ju do­ka­za­ti ka­ko im je djed bio us­ta­ša, oči­to alu­di­ra­ju­ći na pred­sjed­ni­ka SDP-a Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća ko­ji je to ne­dav­no ot­krio. Ovaj is­tup pre­mi­je­ra Vu­či­ća do­la­zi u vri­je­me i oči­to je po­ru­ka da će po­du­pri­je­ti vlas­ti Re­pu­bli­ke Sr­p­ske ko­je su pre­dvo­đe­ne Mi­lo­ra­dom Do­di­kom naj­a­vi­le odr­ža­va­nje re­fe­ren­du­ma o Da­nu to­ga en­ti­te­ta ko­ji je iz­a­zvao vr­lo oš­tra re­agi­ra­nja u di­je­lu me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce, a boš­njač­ki po­li­ti­ča­ri upo­zo­ri­li da ne­će pro­te­ći mir­no prob­ni re­fe­ren­dum za even­tu­al­no od­cjep­lje­nje ovo­ga en­ti­te­ta. Is­to­dob­no, sam Do­di­kov is­tup u Do­njoj Gra­di­ni bio je od­mje­ren te je, za raz­li­ku od Vu­či­ća, čak ‘prav­dao’ Hr­vat­sku. “Vje­ru­je­mo da da­naš­nja RH ni­je fa­šis­tič­ka NDH. Mi sr­p­ski li­de­ri vje­ru­je­mo u to i gra­di­mo po­li­ti­ku mi­ra i su­rad­nje i po­ru­ču­je­mo: sla­vi­te va­še po­bje­de, sa­mo ne­moj­te sla­vi­ti na­še tra­ge­di­je”, ka­zao je Do­dik. Na is­tup pre­mi­je­ra Vu­či­ća oš­tro je, upra­vo u BiH, re­agi­rao hr­vat­ski mi­nis­tar vanj­skih pos­lo­va pod­sje­ća­ju­ći Vu­či­ća da je on bio dio po­li­ti­ke ve­li­ke Sr­bi­je.

Ko­vač: Mi ne da­mo na se­be

“To je nas­ta­vak po­li­ti­ke iz 90ih go­di­na ka­da je Hr­vat­ska bi­la na­pad­nu­ta, žr­tva ve­li­ko­sr­p­ske agre­si­je. Sje­ća­mo se da je gos­po­din Vu­čić ta­da do­la­zio u Hr­vat­sku, u oku­pi­ra­ni dio Hr­vat­ske i po­ru­čio 1995. go­di­ne da Gli­na i Ba­ni­ja ni­ka­da ne­će bi­ti hr­vat­ska, da su bi­le i da će os­ta­ti sr­p­ske i da će ta­moš­nji na­rod ži­vje­ti u Ve­li­koj Sr­bi­ji”, re­kao je Mi­ro Ko­vač sr­bi­jan­skom pre­mi­je­ru. Upi­tan o op­tuž­ba­ma da se u Hr­vat­skoj ob­nav­lja us­ta­ška ide­olo­gi­ja, Ko­vač je po­ru­čio ka­ko je ‘po­li­ti­ka u Hr­vat­skoj po­li­ti­ka mi­ro­tvor­stva’. “To je vri­jed­nost hr­vat­skog us­ta- va, ali mi na se­be ne da­mo”, re­kao je Ko­vač. No, ni­je Vu­čić pr­vi ko­ji je u BiH upu­ći­vao ve­li­ko­na­ci­ona­lis­tič­ke i he­ge­mo­nis­tič­ke po­ru­ke i upo­zo­ra­vao da će za­šti­ti­ti vlas­ti­ti na­rod ili pri­pad­ni­ke is­te re­li­gij­ske za­jed­ni­ce. Pri­je nje­ga u vi­še na­vra­ta se to mo­glo ču­ti od tur­skih duž­nos­ni­ka pred­sjed­ni­ka Re­ce­pa Tayyi­pa Er­doğa­na i biv­šeg pre­mi­je­ra Ah­me­ta Da­vu­toğlua s neo­osman­skom po­li­ti­kom i Boš­nja­ci­ma kao bra­ćom ko­ju će bra­ni­ti 78 mi­li­ju­na Tu­ra­ka. “Ima­te (Boš­nja­ci) 78 mi­li­ju­na pri­ja­te­lja. Tur­ci su bi­li ov­dje, sa­da su ov­dje i bit će za­uvi­jek”, re­kao je svo­je­dob­no Da­vu­toğlu, a Er­doğan je pak po­ru­čio da su Boš­nja­ci, Tur­ci, Ar­men­ci jed­na na­ci­ja ko­ju će Tur­ska šti­ti­ti. Je­di­no do sa­da služ­be­ni Za­greb ni­ka­da ni­je ‘pri­pri­je­tio’ ka­ko će uda­ri­ti po pr­sti­ma bi­lo ko­ga ako se na­pad­ne su­na­rod­nja­ke u BiH.

Er­doğan i Da­vu­toğlu po­ru­či­va­li ra­ni­je da Tur­ci ne­će do­pus­ti­ti no­vi ge­no­cid nad Boš­nja­ci­ma Sa­mo je Za­greb u re­gi­ji do sa­da iz­bje­ga­vao ‘ve­li­ke’ ri­je­či za­šti­te su­na­rod­nja­ka u BiH

Sr­p­ski duž­nos­ni­ci Mi­lo­rad Do­dik, Ma­ja Goj­ko­vić, Alek­san­dar Vu­čić i Mi­lo­rad Pu­po­vac u Do­njoj Gra­di­ni

Pre­sd­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.