Ma­ssi­ve At­tack na naj­ve­ćoj po­zor­ni­ci pos­tav­lje­noj u Are­ni

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

U pul­skoj Are­ni tra­ju pri­pre­me za ve­li­ki kon­cert otva­ra­nja 5. Di­men­si­ons fes­ti­va­la 24. ko­lo­vo­za, na ko­ji sti­že kul­t­na bri­tan­ska sku­pi­na Ma­ssi­ve At­tack, s de­vet glaz­be­ni­ka ko­je pra­ti 27 čla­no­va teh­ni­ke i me­nadž­men­ta te im­pre­siv­na pro­duk­ci­ja. Krun­ska do­ma­ća ljet­na po­zor­ni­ca, pul­ska Are­na, u sri­je­du 24. ko­lo­vo­za osva­nut će s naj­ve­ćom do­sad pos­tav­lje­nom po­zor­ni­com na ko­joj će nas­tu­pi­ti bri­tan­ska glaz­be­na sku­pi­na Ma­ssi­ve At­tack uz prat­nju ek­lek­tič­nog de­tro­it­skog DJ-a i showma­na Mo­odyma­na te američkog sak­so­fo­nis­ta Ka­ma­si­ja Wa­shin­g­to­na i nje­gov or­kes­tar. Pe­to iz­da­nje Di­men­si­ons fes­ti­va­la, pom­no bi­ra­ne elek­tro­nič­ke glazbe ko­ji će se od 25. do 28. ko­lo­vo­za odr­ža­ti na dvjes­to­go­diš­njoj tvr­đa­vi Pun­ta Chris­to, ovim će kon­cer­tom obi­lje­ži­ti po­če­tak pros­la­ve ju­bi­lar­nog iz­da­nja glaz­be­ne fe­šte ko­ja se u krat­kom vre­me­nu smjes­ti­la na sam vrh omi­lje­nih europ­skih fes­ti­va­la. Na­kon pet go­di­na di­sko­graf­ske ti­ši­ne, bris­tol­ski glaz­be­ni­ci iz sku­pi­ne Ma­ssi­ve At­tack ove su go­di­ne iz­u­zet­no pro­duk­tiv­ni na glaz­be­nom i vi­zu­al­nom po­lju. Po­čet­kom go­di­ne iz­da­li su EP „Ri­tu­al Spi­rit“na ko­jem se oku­pio ve­ći broj ne­ka­daš­njih su­rad­ni­ka na če­lu s Tric­kyjem.

Ma­ssi­ve At­tack sti­že s de­vet glaz­be­ni­ka ko­je pra­ti 27 čla­no­va teh­ni­ke i im­pre­siv­na pro­duk­ci­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.