Po­či­nje pr­vo iz­da­nje Rab Jazz Fes­ti­va­la

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

U okri­lju jed­nog od naj­ljep­ših do­ma­ćih oto­ka i gra­da Ra­ba, is­pod če­ti­ri­ju zvo­ni­ka, od 8. do 11. ruj­na odr­žat će se pr­vi ‘Rab Jazz Fes­ti­val. U tri da­na na pr­vi rap­ski fes­ti­val ja­zza do­la­zi kre­ma hr­vat­ske i slo­ven­ske jazz sce­ne. Na otva­ra­nju fes­ti­va­la nas­tu­pit će Ma­ti­ja De­dić, ko­ji će pro­mo­vi­ra­ti po­s­ljed­nji al­bum „Ma­ti­ja svi­ra Ar­se­na“. Slje­de­ći dan, 9. ruj­na, na po­zor­ni­cu fes­ti­va­la do­la­ze Zvjez­dan Ru­žić Trio i Bru­no Mi­če­tić Trio. Po­s­ljed­nji, tre­ći dan fes­ti­va­la nas­tu­pit će Da­mjan Gr­bac Gi­pu­ja, dok će kao kru­na fes­ti­va­la nas­tu­pi­ti poz­na­ta kan­ta­uto­ri­ca i jazz pje­va­či­ca El­ma Bur­nić sa svo­jim tri­jem i iz­ves­ti poseb­no pri­prem­ljen pro­gram. U sklo­pu Rab Jazz Fes­ti­va­la bit će pred­stav­ljen i opus fo­to­gra­fi­ja Da­vo­ra Hr­vo­ja ko­ji već de­set­lje­ći­ma pro­mi­če jazz te uz to ci­je­lo vri­je­me fo­to­apa­ra­tom do­ku­men­ti­ra at­mo­sfe­ru na po­zor­ni­ci svje­do­če­ći da jazz ni­je sa­mo glaz­ba, ne­go da u se­bi utje­lov­lju­je i kom­po­nen­te broj­nih dru­gih umjet­nič­kih žan­ro­va po­put glu­me, per­for­man­sa, ple­sa, te­atra. Por­tret­na fo­to­gra­fi­ja traj­na je nje­go­va pre­oku­pa­ci­ja; dis­kret­no se pri­bli­ža­va­ju­ći ja­zzis­tu i ne za­di­ru­ći u sfe­ru pri­vat­nos­ti, stva­ra dojm­lji­ve ka­rak­ter­ne por­tre­te mar­kant­nih osob­nos­ti.

Ma­ti­ja De­dić nas­tu­pit će na otva­ra­nju fes­ti­va­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.