Od­vjet­ni­ci su oprav­da­li šest se­zo­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Ka­da ne­ka se­ri­ja do­gu­ra do šes­te se­zo­ne, oči­to je ri­ječ o ne­če­mu što se is­pla­ti. Ia­ko smo u dvi­je po­s­ljed­nje se­zo­ne gle­da­li pra­vu tra­ka­vi­cu, šes­ta je se­zo­na to ipak oprav­da­la. Ni­je se vi­še mo­glo če­ka­ti raz­rje­še­nje di­le­me ho­će li net­ko ika­da pro­va­li­ti Mi­kea, a na­kon što se to do­go­di­lo, se­ri­ji je sa­mo do­bro uči­ni­lo što je Mi­ke za­vr­šio i u za­tvo­ru. Umjes­to na kom­pli­ci­ra­ne sud­ske spo­ro­ve, sa­da smo opet fo­ku­si­ra­ni na li­ko­ve.

Poseb­no nas je ra­zve­se­lio Mic­key ko­jeg tu­ma­či Jon Vo­ig­ht

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.