Mo­že nam se do­go­di­ti što i Newcas­tleu – is­pa­da­nje iz li­ge! Za­to oprez

West Ham se pre­se­lio na su­per­mo­der­nu are­nu, ali još je fo­ra klub za ko­ji se na­vi­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - Pre­drag Ju­ri­šić pre­drag.ju­ri­sic@ve­cer­nji.net ZA­GREB

Ni­smo ima­li ne­ki zvu­čan tran­sfer u ljet­nom pre­laz­nom ro­ku, ali os­tao nam je Payet, oče­ku­je­mo da po­vu­če igra­če pre­ma do­brim re­zul­ta­ti­ma

U po­ne­dje­ljak, 15. ko­lo­vo­za, no­go­me­ta­ši West Ha­ma otvo­ri­li su no­vu se­zo­nu u Pre­mi­er li­gi na gos­to­va­nju kod Chel­se­aja i iz­gu­bi­li 1:2. A ka­kav West Ham mo­že­mo oče­ki­va­ti ove se­zo­ne, ho­će li bi­ti bo­lji od lanj­sko­ga? Od­go­vor nam je po­nu­dio Ni­ko­la Jur­če­vić, po­moć­nik Sla­ve­na Bi­li­ća, omi­lje­nog me­na­dže­ra West Ha­ma: – Nit­ko to ne mo­že pre­dvi­dje­ti, poseb­no sto­ga jer će­mo igra­ti u no­vim uvje­ti­ma. Bit će­mo do­ma­ći­ni, na­ime, na lon­don­skom Olim­pij­skom sta­di­onu, umjes­to 30-ak ti­su­ća gle­dat će nas vi­še od 60.000 lju­di, ali u po­sve druk­či­jem am­bi­jen­tu. Ta se­lid­ba, da­ka­ko, zna­či ko­rak vi­še za klub, ko­rak na jed­nu vi­šu di­men­zi­ju, pa je jas­no da su i klup­ske am­bi­ci­je u skla­du s tim. No, bi­li bi­smo za­do­volj­ni i po­nav­lja­njem proš­le se­zo­ne, ko­ja je bi­la vr­lo us­pješ­na za klub. Bit će te­ško, doš­lo je niz no­vih vr­hun­skih igra­ča u En­gle­sku i li­ga je još spek­ta­ku­lar­ni­ja ne­go što je bi­la – ka­že Jur­če­vić i nas­tav­lja:

Klub ko­ji vo­le poz­na­ti

– Po­ma­lo smo kom­ple­ti­ra­li igrač­ki ka­dar, bi­lo je do­la­za­ka i od­la­za­ka. Ali, ni­je­dan od tih tran­sfe­ra ni­je bio poseb­no zvu­čan. Za nas je naj­važ­ni­je da je os­tao Payet, oče­ku­je­mo da će u no­voj se­zo­ni bi­ti još bo­lji te da će po­vu­ći mom­čad pre­ma do­brim re­zul­ta­ti­ma. Vra­ti­mo se ma­lo toj se­lid­bi – što za klub zna­či od­la­zak na ve­ći sta­di­on? Osim, da­ka­ko, dvos­tru­ko vi­še za­ra­đe­nog nov­ca od pro­da­je ulaz­ni­ca...

– Otiš­li smo iz pra­vog, sta­rog en­gle­skog no­go­met­nog am­bi­jen­ta u naj­mo­der­ni­ju sport­sku are­nu! Sve će sad bi­ti gla­mu­roz­ni­je, na tom je pla­nu na­prav­ljen is­ko­rak i oče­ku­je se da će­mo i na re­zul­tat­skom pla­nu na­pra­vi­ti ko­rak vi­še. Za nas je to bi­la ve­li­ka pro­mje­na, ali u ovih ne­ko­li­ko utak­mi­ca po­ka­za­lo se da su se igra­či br­zo pri­la­go­di­li no­vim uvje­ti­ma i vje­ru­jem da nam to ne­će pred­stav­lja­ti ote­ža­va­ju­ću okol­nost, kao što se, pri­mje­ri­ce, do­go­di­lo Ar­se­na­lu u pr­voj se­zo­ni na Emi­ra­te­su. West Ham ne pri­pa­da sku­pi­ni naj­bo­ljih en­gle­skih klu­bo­va, po re­zul­ta­ti­ma i osvo­je­nim tro­fe­ji­ma. Ali, ima kul­t­ni sta­tus na Oto­ku, pre­ma ne­kim is­tra­ži­va­nji­ma, naj­ve­ći broj poz­na­tih oso­ba iz svi­je­ta spor­ta, es­tra­de, po­li­ti­ke... na­vi­ja baš za West Ham! Za­što je to ta­ko? Što je va­šem klu­bu da­lo taj kul­t­ni sta­tus? – U pra­vu ste, West Ham je baš po­se­ban klub. Eto, ne­dav­no sam doz­nao da je i Ju­ven­tu­sov sjaj­ni vra­tar, Gi­anlu­igi Buf­fon, re­kao da mu je, na­kon Ju­vea, baš West Ham naj­dra­ži klub! Zna se što u En­gle­skoj zna­če Li­ver­po­ol i Man­c­hes­ter Uni­ted, u zad­njih 15-ak go­di­na Chelsea i Man­c­hes­ter City, pa Ar­se­nal... West Ham se s nji­ma ne mo­že us­po­re­đi­va­ti po broju osvo­je­nih tro­fe­ja, ali svi­ma je vr­lo sim­pa­ti­čan, ne­ka­ko im je “fo­ra” klub i ve­lik broj lju­di na­vi­ja za nas. Oko West Ha­ma uvi­jek se ši­ri­la po­zi­tiv­na pri­ča i to je sva­ka­ko je­dan od raz­lo­ga za­što ima kul­t­ni sta­tus, ia­ko se po us­pje­si­ma ne mo­že mje­ri­ti s naj­ve­ći­ma. Kak­vu se­zo­nu u En­gle­skoj mo­že­mo oče­ki­va­ti, tko će bi­ti fa­vo­rit za nas­lov? Mo­že li Le­ices­ter po­no­vi­ti lanj­sko ču­do? – Li­ga će bi­ti ne­vje­ro­jat­no iz­jed­na­če­na! Te­ško je bi­lo što prog­no­zi­ra­ti, ne vi­dim pra­vog fa­vo­ri­ta, jer su se oni naj­ve­ći klubovi stra­ho­vi­to po­ja­ča­li, a do­ve­li su i no­ve tre­ne­re. Po­tro­še­no je mno­go nov­ca, li­ga je gla­mu­roz­ni­ja ne­go ika­da i bi­lo kak­va bi prog­no­za bi­la bes­pred­met­na. A ne vje­ru­jem da bi Le­ices­ter mo­gao do­ći u si­tu­aci­ju da dru­gu go­di­nu za­re­dom ju­ri za nas­lo­vom. Uos­ta­lom, i nji­hov tre­ner, Cla­udio Ra­ni­eri, re­kao je ka­ko mu je naj­važ­ni­je što pri­je osvo­ji­ti – 40 bo­do­va! Pre­ma ne­kim ra­ču­ni­ca­ma, na­ime, tih bi 40 bo­do­va bi­lo do­volj­no za – os­ta­nak u li­gi! I osim pet-šest naj­ja­čih i naj­bo­ga­ti­jih klu­bo­va, svi os­ta­li raz­miš­lja­ju o os­tva­re­nju tog pr­vog ci­lja, a sve što se na­kon to­ga do­go­di, bit će bo­nus! Ta­ko raz­miš­lja­mo i mi u West Ha­mu. Li­ga je, na­ime, tak­va, da se la­ko mo­že ući u tur­bu­len­ci­ju i ne­ga­tiv­ni niz, sto­ga tre­ba bi­ti vr­lo, vr­lo opre­zan. Ima­mo, uos­ta­lom, lanj­ski pri­mjer Newcas­tlea, klu­ba ko­ji ula­že vi­še nov­ca od nas, a na kra­ju su, stje­ca­jem ne­sret­nih okol­nos­ti, is­pa­li iz li­ge. Kad do­đeš u ne­ugod­nu si­tu­aci­ju, ni­je la­ko igra­ti... Man­c­hes­ter Uni­ted je pla­tio Pog­bu ne­vje­ro­jat­nih 90 mi­li­ju­na fun­ta!? Ka­mo sve to vo­di, ni­je li to pre­ve­li­ki no­vac? – Te su broj­ke već go­di­na­ma zas­tra­šu­ju­će, za­pa­nju­ju­će i ne­nor­mal­ne! Ali, sve je to dio lan­ca go­le­mog nov­ca ko­ji se vr­ti u en­gle­skom no­go­me­tu, naj­vi­še se za­ra­đu­je od tv-pra­va, pa je po­s­lje­di­ca sve­ga i da se do­ga­đa­ju tak­vi tran­sfe­ri. Da ne­ma tak­vog pri­lje­va nov­ca, ne bi bi­lo ni tih lu­dih tran­sfe­ra, ta­kav je za­kon tr­ži­šta. Ia­ko se sve či­ni pre­tje­ra­no, uvje­ren sam da klubovi ima­ju i te kak­vu ra­ču­ni­cu za po­vrat ulo­že­nog nov­ca u igra­če, s ob­zi­rom na broj pro­da­nih dre­so­va, pa na ko­mer- ci­jal­ne tur­ne­je po Ki­ni, Aus­tra­li­ji i SAD-u, da ne na­bra­jam da­lje... I Zla­tan Ibra­hi­mo­vić do­šao je na Old Traf­ford, što će do­ni­je­ti Pre­mi­er li­gi? – Još ve­ći spektakl, zna se ka­kav je igrač Ibra! Pre­pun je mo­ti­va, a za me­ne je on je­dan od naj­bo­ljih i naj­ka­riz­ma­tič­ni­jih igra­ča ika­da, sad je sva­ka­ko uz bok Ro­nal­du i Me­ssi­ju! Ro­đe­ni je po­bjed­nik, sva­kom klu­bu u ko­jem je igrao do­nio je ne­što poseb­no, bit će ta­ko i u Uni­te­du. José Mo­urin­ho pre­do­bro zna za­što ga je do­veo i nje­gov je do­la­zak ve­li­ki do­bi­tak i za Uni­ted, ali i za en­gle­sku ligu.

Ne­iz­vjes­no za Dinamo

Okre­ni­mo se ma­lo hr­vat­skom no­go­me­tu – Dinamo u do­igra­va­nju za Ligu pr­va­ka igra pro­tiv Red Bull Sal­z­bur­ga, klu­ba u ko­jem ste pro­ve­li mo­žda i naj­bo­lji dio igrač­ke ka­ri­je­re? – Ia­ko je Sal­z­burg u proš­lim europ­skim okr­ša­ji­ma bio bo­lji, sad je si­tu­aci­ja ne­što druk­či­ja i Dinamo ni­je ni­šta lo­ši­ji od aus­trij­skog pr­va­ka. Sal­z­burg je do­mi­nan­tan u Aus­tri­ji, ali vi­še ni­je ta­ko jak na me­đu­na­rod­noj sce­ni i sma­tram da su šan­se za pro­laz po­djed­na­ke, 50:50, bez ob­zi­ra na mak­si­mir­skih 1:1 – za­klju­čio je Jur­če­vić za sport­ski tjed­nik Max!

Ne­dav­no je ve­li­ki vra­tar Gi­gi Buf­fon iz­ja­vio da mu je na­kon Ju­ven­tu­sa West Ham naj­dra­ži Pog­bin pre­la­zak u Man­c­hes­ter Uni­ted za me­ne je za­pa­nju­juć, ali Utd ima svo­ju ra­ču­ni­cu

Pre­se­li­li smo se na no­vi sta­di­on i sad su klup­ske am­bi­ci­je da­le­ko ve­će ne­go pri­je Tre­ba bi­ti re­alan, pa i Cla­udio Ra­ni­eri je re­kao da sa­mo že­li što pri­je do 40 bo­do­va i osi­gu­ra­nja os­tan­ka u li­gi, ka­že Bi­li­ćev po­moć­nik Jur­če­vić

Jur­če­vić je sa Sal­z­bur­gom sti­gao do fi­na­la Ku­pe Ue­fe 1994. u ko­jem je mi­lan­ski In­ter s Den­ni­som Ber­g­kam­pom bio ipak pre­jak (1:0). Jur­če­vić je i da­nas dra­gi gost u Sal­z­bur­gu (na sli­ci s Ko­va­čem i Kranj­ča­rom)

No­vi West Ha­mov sta­di­on pri­ma vi­še od 60.000 lju­di, što je dvos­tru­ko vi­še u od­no­su na sta­ri sta­di­on

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.