Šef IAAF-a Coe: Sa­ra Ko­lak naj­ve­ća je atlet­ska sen­za­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JA­NE­IRO

Hr­va­ti su pre­ma osvo­je­nim medalja na OI u od­no­su na broj sta­nov­ni­ka u svjet­skom vr­hu, na 7. mjes­tu, a po broju zlata smo i bo­lji, če­t­vr­ti

Bje­lo­s­vjet­ski prog­no­ze­ri bi­li su u pra­vu ka­da su pre­dvi­đa­li da će Hr­vat­ska u Ri­ju osvo­ji­ti osam, a mo­žda i vi­še medalja. A da je ri­ječ o fas­ci­nant­nom do­me­tu hr­vat­skih spor­ta­ša po­ka­zu­je i ljes­tvi­ca ko­ja nas svr­sta­va na 4. mjes­to po broju zlata po gla­vi sta­nov­ni­ka od­nos­no na 7. mjes­to po broju ukup­nih medalja na broj sta­nov­ni­ka. A to je ushi­ti­lo i pred­sjed­ni­ka HOO-a Zlat­ka Ma­te­šu: – Prem­da nam to ne­ki ne priz­na­ju, sus­tav spor­ta pos­to­ji, jer pos­to­je i klubovi, struč­ni rad pa su svi ti osva­ja­či medalja i nji­ho­vi tre­ne­ri u ne­kom od ra­zvoj­nih pro­gra­ma HOO-a. Bi­li bi i bo­lji kad bi Hr­vat­ska ima­la na­ci­onal­nu stra­te­gi­ju spor­ta. – Rok za iz­ra­du na­ci­onal­ne stra­te­gi­je bio je de­vet mje­se­ci, a proš- lo je de­vet go­di­na. Sa­da su sve ove me­da­je u ži­ži in­te­re­sa jav­nos­ti, no ako će­mo o to­me pri­ča­ti za če­ti­ri mje­se­ca bit će opet kao i pri­je če­ti­ri mje­se­ca. Da je Ma­te­ša u pra­vu po­ka­za­la je i te­le­vi­zij­ska de­ba­ta dvo­ji­ce kan­di­da­ta za pre­mi­je­ra, Mi­la­no­vi­ća i Plen­ko­vi­ća, u ko­joj ni­ti je­dan ni­je po­ka­zao za­ni­ma­nje za ula­ga­nje u sport, no čel­ni­ku HOO-a ni to za­sad ras­po­lo­že­nje ne kva­ri. – Ni­sam čo­vjek ko­ji bur­no re­agi­ra, no u me­ni plam­ti ra­dost. Zla­to Fantele i Ma­re­ni­ća me­lem je na sve je­dri­li­čar­ske ra­ne, a Sa­ra Ko- lak je ho­olywo­od­ska pri­ča. Pred­sjed­nik IAAF-a Se­bas­ti­an Coe mi je re­kao da je ona naj­ve­će iz­ne­na­đe­nje ci­je­log atlet­skog pro­gra­ma u Ri­ju. Čes­ti­tao mi je i pred­sjed­nik MOO-a Tho­mas Bach re­kav­ši da s ob­zi­rom na broj sta­nov­ni­ka pred­stav­lja­mo sport­sko ču­do obe­ćav­ši da će 10. ruj­na do­ći u Za­greb na pros­la­vu 25 go­di­na HOO-a.

Ma­te­ša: Čes­ti­tao mi je i čel­nik MOO-a Tho­mas Bach re­kav­ši da smo pra­vo sport­sko ču­do

Pred­sjed­nik Hr­vat­skog olim­pij­skog od­bo­ra Zlat­ko Ma­te­ša

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.