Bron­ca za me­ne ni­je us­pjeh, ali osvo­jit ću zla­to na slje­de­ćim OI

Na­iv­no sam išao na Yo­ku, kao de­bil. Bio sam u ba­na­ni, lo­še se kre­tao - lju­tit na se­be bio je Fi­lip

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Dra­žen Braj­dić dra­zen.braj­dic@ve­cer­nji.net RIO DE JA­NE­IRO

Na­ža­lost, Hrgović je ra­dio po­je­di­nač­ne udar­ce, a ka­da se net­ko do­bro kre­će po­put Yo­ke, on­da mo­ra­te ra­di­ti u se­ri­ja­ma, objas­nio je Pi­je­traj

Fi­lip Hrgović ni­je si us­pio is­pu­ni­ti že­lju da ode u pro­fe­si­onal­ce kao olim­pij­ski po­bjed­nik. U to­me na­umu za­peo je dvi­je stu­be ni­že, u po­lu­fi­na­lu Olim­pij­skih iga­ra pro­tiv Fran­cu­za Yo­ke (1:2), što zna­či da se ku­ći vraća s bron­com. - Bron­ca za me­ne ni­je ne­ki us­pjeh, htio sam mi­ni­mal­no fi­na­le. S tim bih se za­do­vo­ljio. No, bit će zla­to na slje­de­ćim Igra­ma jer sa­da na OI mo­gu nas­tu­pa­ti i pro­fe­si­onal­ci - bi­la je pr­va re­ak­ci­ja ra­zo­ča­ra­nog hr­vat­skog su­per­te­ška­ša.

Ni­je se dr­žao tak­ti­ke

Na­kon što je u če­t­vr­t­fi­na­lu no­ka­uti­rao Ku­ban­ca Pe­ru (to je tre­ći Ku­ba­nac ko­jeg je no­ka­uti­rao), Hrgović se na­mje­rio na svjet­skog su­per­te­ška­škog pr­va­ka Tonyja Yo­ku, s do­dat­nim mo­ti­vom uz­vra­ta za po­raz u če­t­vr­t­fi­na­lu po­s­ljed­njeg Svjet­skog pr­vens­tva. No, dvos­tru­ko mo­ti­vi­ra­ni Hr­ga ni­je us­pio, a za­što ni­je objas­nio je naj­pri­je nje­gov klup­ski tre­ner, ali i iz­bor­nik, Le­onard Pi­je­traj. - Hr­ga je bio te­žak i krut. Bi­lo je do­go­vo­re­no da mo­ra za­vr­ša­va­ti pos­li­je nje­go­va udar­ca, da pr­vi na­pad­ne, da se iz­mak­ne, a po­tom za­da uda­rac. Da zad­nji za­vr­ša­va kao bi os­ta­vio do­jam na su­ce. Na­ža­lost, on je ra­dio po­je­di­nač­ne udar­ce, a ka­da se net­ko do­bro kre­će po­put Yo­ke on­da mo­ra­te ra­di­ti u se­ri­ja­ma. Osim što mu ni­je us­pio pro­bi­ti obra­nu, Hr­ga je i is­pa­dao iz rav­no­te­že jer mu je des­na no­ga bi­la pre­vi­še iza li­je­ve, a ka­da či­ni­te tak­vu po­gre­šku ne mo­že­te no­ka­uti­ra­ti što mu je bi­lo po­treb­no u tre­ćoj, na­kon iz­gub­lje­ne pr­ve dvi­je run­de. U toj tre­ćoj po­ja­vio se tra­čak na­de ka­da je Yo­ki pro­pao gle­žanj, a su­dac mu za­bo­ra­vio bro­ja­ti. - Ako vi po­ka­že­te su­cu da ne­što ne mo­že­te, on vam mo­ra bro­ja­ti, da vam osam se­kun­di za opo­ra­vak, a on je Yo­ki do­zvo­lio da mu li­ječ­nik po­gle­da no­gu. To još do- sad ni­sam vi­dio, to je bez­ve­za­ri­ja. Pri­je­lom­na je bi­la dru­ga run­da, a Hr­gi je ne­dos­ta­jao glas još sa­mo jed­nog su­ca. Tu je run­du dan­ski su­dac do­di­je­lio nje­mu, dok su Por­to­ri­ka­nac i Ukra­ji­nac bo­do­va­li za Fran­cu­za či­ji je pred­nji li­je­vi di­rekt i da­lje do­bro ra­dio. Je li se Hr­ga na to do­volj­no spre­mao s ob­zi­rom da mu je i na SP-u s tim udar­cem za­da­vao ve­li­ke pro­ble­me? - Spre­mao sam se da ga pri­mam. Na­iv­no sam išao na nje­ga, kao de­bil. Bio sam u ba­na­ni. Bio sam pre­ra­van, tre­bao sam se ma­lo po­gr­bi­ti, bo­lje se kre­ta­ti, vi­še uda­ra­ti se­rij­ski. Osim to­ga, Yo­ka ima ja­ko do­bar du­pli de­kung, nji­me se ja­ko do­bro bra­ni i br­zo vraća. Iz­ne­na­dio me. Po­pra­vio se ot­ka­ko je svjet­ski pr­vak. Skroz je dru­gi bok­sač. Ključ­no je pi­ta­nje za­što se Hr­ga ni­je us­pio dr­ža­ti za­da­ne tak­ti­ke? Do­du­še, ne­što je i do pro­tiv­ni­ka, ali je ipak vi­še do nje­ga. - To je stvar raz­go­vo­ra sa sa­mim so­bom, pro­mje­ne ne­kih sta­vo­va. Ni­sam bio u me­ču. To mi se do­go­di­lo na tri svjet­ska pr­vens­tva u bor­bi za me­da­lju, a i sa­da u bor­bi za fi­na­le. Do­ga­đa mi se da, ka­da mi kre­ne kri­vo, ja po­lu­dim, da ne mo­gu do­ći k se­bi i mo­ram ra­di­ti na to­me.

Pres­por zbog vi­ška ki­lo­gra­ma

Dru­gim ri­je­či­ma, do­bro bi mu do­šao rad sa sport­skim psi­ho­lo­gom, a ko­li­ko to mo­že po­mo­ći u pro­bi­ja­nju ne­kih men­tal­nih ba­ri­je­ra naj­bo­lje mu mo­že svje­do­či­ti sre­br­ni ves­lač Da­mir Mar­tin. Osim to­ga, bi­lo bi do­bro i da spus­ti ki­la­žu sa sa­daš­njih 105 kg na stot­ku jer ta­da će bi­ti brz kao što je to bio proš­le go­di­ne ka­da je pos­tao eu­rop­ski pr­vak. Ina­če, po ono­me što je pri­čao fran­cu­skim no­vi­na­ri­ma, Yo­ka je bio po­pri­lič­no si­gu­ran da će do­bi­ti Hrgovića i da će nas­tu­pa­ti u fi­na­lu u ko­jem ga če­ka Bri­ta­nac Joyce. - Ja sam sa­da svjet­ski broj je­dan, puno sam si­gur­ni­ji u svoj boks, i vje­ru­jem da mo­gu do­bi­ti bi­lo ko­ga. Hrgović i ja smo naj­bo­lji bor­ci na­šeg na­ra­šta­ja, no sa­da je oči­to da sam ja bo­lji. A pri­je šest go­di­na, na ju­ni­or­skom SP-u, bo­lji je bio Hrgović ko­ji je za svjet­ski nas­lov u fi­na­lu po­bi­je­dio upra­vo Yo­ku.

TRE­BA LI MU PSIHOLOG? Ni­sam bio u me­ču. To mi se do­go­di­lo na tri SP-a u bor­bi za me­da­lju, te opet sa­da. Ka­da mi kre­ne kri­vo, ja po­lu­dim... FI­LIP HRGOVIĆ o iz­gub­lje­noj bor­bi

Uda­rac Yo­ke ko­ji je sjaj­no od­sjeo na gla­vi Fi­li­pa Hrgovića

Po­sje­ko­ti­ne is­pod oka na­šeg bok­sa­ča Fi­li­pa Hrgovića, ko­ji prak­tič­ki ci­je­li meč ni­je za­dao oz­bilj­ni­ji uda­rac pro­tiv­ni­ku iz Fran­cu­ske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.