Ni­je Bra­zi­lac, ne­go Ni­je­mac – Bas­ti­an Sc­hwe­ins­te­iger

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

Je li vam žao što nis­te u Ri­ju za vri­je­me Olim­pij­skih iga­ra? – Ne, pro­fe­si­onal­ni sam no­go­me­taš i ta­kav sam na­čin ži­vo­ta pri­hva­tio. Ali, pra­tim Olim­pij­ske igre... Zna­te li da su za Hr­vat­sku tri od­li­čja, dva zlata i bron­cu, osvo­ji­le dvi­je dje­voj­ke i mla­dić iz jed­ne za­gre­bač­ke če­t­vr­ti, Du­bra­ve? – To je fan­tas­tič­no! Gle­dao sam va­šeg bok­sa­ča, uži­vao sam kad je no­ka­uti­rao Ku­ban­ca. Jo­nas je ati­pič­ni Bra­zi­lac, u nje­go­vu no­go­me­tu ne­ma “umi­ra­nja u lje­po­ti” (ia­ko zna s lop­tom, slu­ži se s obje no­ge po­djed­na­ko do­bro!), prag­ma­ti­čan je, a o toj bra­zil­skoj ati­pič­nos­ti go­vo­ri i to da mu je igrač­ki uzor – Ni­je­mac Bas­ti­an Sc­hwe­ins­te­iger! A baš su Ni­jem­ci sa Sc­hwe­ini­jem na­ni­je­li Bra­zi­lu 2014. na SP-u naj­ve­ću no­go­met­nu sra­mo­tu u po­vi­jes­ti (1:7)... – Uh... Na­kon 0:3 sam uga­sio te­le­vi­zor i oti­šao u šet­nju. Du­go sam še­tao... Što vam je u ži­vo­tu naj­važ­ni­je? – Obi­telj, obi­telj je iz­nad sve­ga! Važ­no je bi­ti jed­nos­ta­van, po­ni­zan, čo­vjek mo­ra te­ži­ti naj­bo­ljem. A što vam zna­či no­vac? – Ni­šta poseb­no, sa­mo sred­stvo za ži­vot. No­vac ne ku­pu­je sre­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.