U kam­pa­nji sa svih stra­na plju­šte kri­ti­ke i obe­ća­nja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Hr­vat­ska ne­ma od­go­vor­nog i od­luč­nog po­li­ti­ča­ra pos­li­je Tuđ­ma­na. Na­kon 11. ruj­na imat će od­go­vor­nog i od­luč­nog pre­mi­je­ra MI­LAN BANDIĆ Pred­sjed­nik stran­ke BM 365 HSS je uni­štio se­lo, HDZ des­ni­cu, SDP lje­vi­cu, Most ugled Cr­k­ve, a svi za­jed­no uni­šti­li su na­rod MIRIAM KERVATIN Pred­sjed­ni­ca stran­ke ‘Blo­ki­ra­ni’

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.