S ob­zi­rom na broj­nost apli­ka­ci­ja ko­je nu­de ča­vr­lja­nje kao glav­nu ili spo­red­nu mo­guć­nost, tes­ti­ra­li smo ih i od­lu­či­li ko­je su za­bav­ne i ko­ris­ne

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Pi­še: TANJA IVANČIĆ

Mo­guć­nost sla­nja SMS po­ru­ka svo­je­dob­no je po­kre­nu­la to­tal­nu re­vo­lu­ci­ju mo­bil­nog tek­s­tu­al­nog na­či­na ko­mu­ni­ci­ra­nja. ‘Obič­ni’ mo­bi­tel, ia­ko su bi­li nes­pret­ni za pi­sa­nje bu­du­ći da ve­ći­na ni­je ima­la qwer­ty tip­kov­ni­cu, sla­li su SMS- ove. Za bo­žić­ne blag­da­ne oba­ra­li su se re­kor­di pa je u Hr­vat­skoj, pri­mje­ri­ce, 2005. go­di­ne u da­nu pos­la­no 27,5 mi­li­ju­na SMSo­va. Po­ja­vom pa­met­nih mo­bi­te­la i ra­zvo­jem apli­ka­ci­ja SMS su ubr­zo za­mi­je­ni­le ta­ko­zva­ne chat apli­ka­ci­je, ser­vi­si ko­ji pu­tem in­ter­ne­ta omo­gu­ća­va­ju ko­mu­ni­ka­ci­ju me­đu ko­ris­ni­ci­ma i pri­tom su bes­plat­ni.

What­sApp i Gtalk

Osim kla­sič­nog cha­ta, pa­met­ni te­le­fo­ni uve­li su i gla­sov­ne po­zi­ve pre­ko in­ter­ne­ta, a po­tom i vi­de­opo­zi­ve. Ipak, ka­da se ra­di o mo­bi­te­li­ma, naj­ra­ši­re­ni­je je ča­vr­lja­nje s do­da­ci­ma emo­ji­ja, fo­to­gra­fi­ja, vi­de­oura­da­ka. Svo­ju priv­lač­nost du­gu­ju či­nje­ni­ci da

Plat­for­me za ko­mu­ni­ka­ci­ju su broj­ne i nji­ma se sva­kod­nev­no slu­že mi­li­jar­de lju­di, funk­ci­oni­ra­ju pu­tem in­ter­ne­ta i uglav­nom su bes­plat­ne za ko­ris­ni­ke

je ve­ći­na tih us­lu­ga bes­plat­na. Na­ime, do­volj­no je ima­ti u ta­ri­fi uklju­čen po­dat­kov­ni pro­met ili se spo­ji­ti na Wi-Fi i ko­mu­ni­ka­ci­ja je mo­gu­ća. SMS se bro­ji kao i po­zi­vi, a us­lu­ge in­ter­net-ser­vi­sa i apli­ka­ci­ja ne, oni su uba­če­ni u sve­ukup­ni in­ter­net­ski pro­met, ne tro­še pre­vi­še po­da­ta­ka te za­pra­vo dje­lu­ju bes­plat­no. Po­se­bi­ce ako pu­tem, pri­mje­ri­ce, Vi­be­ra ili Me­ssen­ge­ra zo­ve­te ko­ris­ni­ke ko­ji su u ino­zem­s­tvu, po­dat­kov­ni pro­met u ukup­noj ma­si ne­će­te osje­ti­ti, dok je ro­aming za po­zi­va­nje onih iz­van EU ite­ka­ko skup.

Chat na mo­bi­te­lu i de­sk­to­pu

What­sApp je me­đu pr­vi­ma ‘ule­tio’ na tr­ži­šte chat apli­ka­ci­ja i po­ko­rio ga, nje­go­va do­mi­na­ci­ja tra­je i da­nas ia­ko ne­ma vi­še ne­kih po­seb­nih i ori­gi­nal­nih do­da­ta­ka. Taj­na je vje­ro­jat­no u jed­nos­tav­nos­ti i sin­kro­ni­za­ci­ji te­le­fon­skih bro­je­va, sto­ga je za nje­ga Fa­ce­bo­ok i pla­tio ve­li­kih 19 mi­li­jar­di do­la­ra. Od­ne­dav­no ima i de­sk­top ver­zi­ju te mo­že­te ča­vr­lja­ti dok ste za stol­nim ra­ču­na­lom, a po­tom se pre­ba­ci­ti na mo­bi­tel. Vi­ber je pak pu­bli­ku pri­vu­kao po­zi­vi­ma, Me­ssen­ger za­hva­lju­ju­ći Fa­ce­bo­oku, jer ia­ko je sa­da sa­mos­tal­na mo­bil­na apli­ka­ci­ja, i da­lje je naj­vi­še ko­ris­te oni ko­ji ima­ju i Fa­ce­bo­ok pro­fi­le. Osim onih ko­ji­ma je baš ča­vr­lja­nje os­nov­ni biz­nis, pos­to­ji hr­pa apli­ka­ci­ja u ko­ji­ma se mo­že do­pi­si­va­ti ia­ko im to ni­je pr­vot­ni cilj, po­put pri­mje­ri­ce Twit­te­ra, ko­ji to nu­di kao mo­guć­nost. Ta­ko da, ka­da smo ra­di­li iz­bor naj­bo­ljih, za­pra­vo kri­te­ri­ji ni­je bio chat kao os­nov­na dje­lat­nost, već mo­guć­nost i priv­lač­nost ko­ri­šte­nja za raz­mje­nu pri­vat­nih ili grup­nih po­ru­ka. Ako že­li­te ma­lo švr­lja­ti ili po­seb­nim lju­di­ma do­di­je­li­ti po­seb­ne apli­ka­ci­je, pra­vo je ot­kri­će BBM apli­ka­ci­ja. Do­du­še, ona ni­je ni no­va ni pot­pu­no nepoznata, ali vje­ro­jat­no je mno­gi ve­žu za pri­pa­da­ju­ći mo­bi­tel, le­gen­dar­ni Blac­kBer­ry, no apli­ka­ci­ja za­pra­vo ra­di na sa­vr­še­no i na An­dro­idu i na iOS-u. Nju mo­že­te ure­di­ti ta­ko da vi­di­te sa­mo i je­di­no ono­ga ko­ga že­li­te. U os­ta­li­ma, i ako blo­ki­ra­te oso­bu, po­jav­lju­je se na po­pi­su kon­ta­ka­ta. Pri­mje­ri­ce, u Vi­be­ru to poseb­no živ­ci­ra. BBM ima taj­ni chat, mo­že­te mu na­re­di­ti da bri­še sa­mo va­še po­ru­ke, mo­že odra­di­ti vi­de­opo­ziv, ima po­za­ma­šan iz­bor stic­ke­ra, a mo­že­te i gle­da­ti ka­na­le ko­ji vam se nu­de pa glu­mi i svo­je­vr­s­ni iz­bor sa­dr­ža­ja. Sli­čan sta­tus do­di­je­li­li smo i WeCha­tu. Ide­alan za oda­bra­ne kon­tak­te, br­zo pre­no­si gla­sov­ne po­ru­ke i ani­mi­ra­ne stic­ke­re. U sva­kom slu­ča­ju ča­vr­lja­nje i ko­mu­ni­ci­ra­nje mo­bi­te­li­ma i da­lje je u tren­du, a iz­bor apli­ka­ci­ja ras­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.