Blan­ki­no slav­lje u bo­lo­vi­ma: Bi­la sam kao ra­nje­na sr­na u šu­mi

He­ro­ina na pre­kret­ni­ci: ‘Ili uzi­mam stan­ku da se iz­li­je­čim ili pres­ta­jem ska­ka­ti’, ka­že na­ša zvi­jez­da

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec da­mir.mr­vec@ve­cer­nji.net

Po­s­ljed­nji put na Olim­pij­skim igra­ma s vi­si­nom 1,97 sla­vi­la je slav­na Ta­li­jan­ka Sa­ra Si­me­oni još 1980. go­di­ne u Mo­sk­vi

Blan­ka Vla­šić (32) po­s­ljed­nja je hr­vat­ska spor­ta­ši­ca ko­ja je osvo­ji­la me­da­lju na Olim­pij­skim igra­ma u Ri­ju. De­se­tu me­da­lju za Hr­vat­sku. Osvo­ji­la je bron­cu u sko­ku u vis i to je nje­zi­na sed­ma ve­li­ka me­da­lja u ka­ri­je­ri ra­ču­na­ju­ći sa­mo na­tje­ca­nja na otvo­re­no­me. Uz četiri svjet­ske (dva zla­ta i dva sre­bra), jed­nu eu­rop­sku (zla­to) sti­gla je i dru­ga olim­pij­ska. Pri­je osam go­di­na u Pe­kin­gu bi­la je sre­br­na, sa­da u Ri­ju tre­ća. Bron­cu je osvo­ji­la pre­sko­čiv­ši vi­si­nu 1,97 me­ta­ra, a is­tu tu vi­si­nu pre­sko­či­le su pr­vo­pla­si­ra­na i dru­go­pla­si­ra­na, Špa­njol­ka Ruth Be­itia i Bu­gar-

Zla­to je osvo­ji­la Špa­njol­ka Ruth Be­itia, a sre­bro Bu­gar­ka Sve­tla­na De­mi­re­va

ka Sve­tla­na De­mi­re­va. Re­dos­li­jed je odre­dio ma­nji broj ru­še­nja le­tvi­ce na ni­žim vi­si­na­ma, a tu je Blan­ka bi­la lo­ši­ja jer je na sva­koj vi­si­ni ba­rem jed­nom ru­ši­la. – Baš kao i u Pe­kin­gu pri­je osam go­di­na, ni­jed­na cu­ra ni­je me nad­ska­ka­la – rek­la je Blan­ka.

Bi­la je na ru­bu ot­ka­za

Nje­zi­na bron­ca pra­vo je ma­lo sport­sko ču­do. Jer, sa­mo dva tjed­na pri­je Ri­ja bi­la je na ru­bu da ot­ka­že nas­tup zbog bo­lo­va u Ahi­lo­voj te­ti­vi. Na tre­nin­zi­ma zbog bo­lo­va ni­je us­pje­la uop­će po­tr­ča­ti, sva­ki dan iš­la je na te­ra­pi­je, a u fi­na­lu je po­nov­no mo­ra­la ska­ka­ti pod blo­ka­dom. – Kad bih ra­ni­je do­la­zi­la na ve­li­ka na­tje­ca­nja, uvi­jek bih oče­ki­va­la da će sve bi­ti u re­du, da ću sko­či­ti pre­ko 2,05 me­ta­ra. Sa­da sam doš­la bez go­ri­va. Re­zer­vo­ar mi je pot­pu­no pra­zan. Pa ja sam se ov­dje bo­ri­la za sva­ki skok! Od­mah sam sku­ži­la da mi teh­ni­ka ni­je u re­du. No­vi za­let, ko­ji smo mo­ra­li pri­la­go­di­ti zbog oz­lje­de, ni­sam us­pje­la uvjež­ba­ti. Što je nor­mal­no, jer ni­sam ima­la kad. Dva­de­set go­di­na ska­čem na je­dan na­čin, a sad sam mo­ra­la u krat­ko vri­je­me na­uči­ti dru­gi. Jed­nos­tav­no ni­sam na tre­nin­gu ima­la do­vo­ljan broj sko­ko­va s tim no­vim za­le­tom – rek­la je Blan­ka. S ob­zi­rom na to da pri­je fi­na­la ni­je uze­la pot­pu­nu blo­ka­du kao u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma, na­kon sva­kog sko­ka osje­ća­la je ve­li­ku bol u no­zi. – Ka­da je sto­pos­tot­na blo­ka­da, on­da uop­će ne osje­ćam no­gu. Za­to sam rek­la da mi da­ju ma­nju do­zu, da ne­što ipak osje­tim. To ni­je bi­la do­bra ide­ja. Osje­ća­la sam se kao ra­nje­na sr­na u šu­mi ko­ja sa­mo če­ka da je lo­vac us­tri­je­li. To što me lo­vac ni­je po­go­dio zna­či ova bron­ča­na me­da­lja – is­tak­nu­la je Blan­ka.

Bo­li me već pet go­di­na

Ima­la je Blan­ka i ve­li­ku sre­ću što su os­ta­le su­par­ni­ce bi­le pri­lič­no lo­še, a one su ipak bi­le u pu­nom tre­nin­gu i sna­zi. Po­s­ljed­nji je put zla­to s pre­sko­če­nih 1,97 me­ta­ra na Igra­ma osvo­ji­la Sa­ra Si­me­oni u Mo­sk­vi 1980. go­di­ne. Kad je već De­mi­re­va iz­ne­na­di­la pre­sko­čiv­ši 1,97 me­ta­ra iz pr­ve (osob­ni re­kord), što je u tom tre­nut­ku bi­la si­gur­na me­da­lja, Blan­ka je zbog pri­jaš­njih ru­še­nja ovi­si­la o Ame­ri­kan­ki Lowe. Na­ime, na vi­si­ni 1,97 me­ta­ra os­ta­le su sa­mo njih četiri. Blan­ka je ima­la bron­cu u dže­pu jer je Lowe 1,97 me­ta­ra pre­sko­či­la iz tre­ćeg, a Blan­ka iz dru­gog po­ku­ša­ja. – Čak sam u tre­ćem po­ku­ša­ju uma­lo pre­sko­či­la dva me­tra. Bi­lo je ja­ko bli­zu. Ma, sret­na sam, lju­di mo­ji! Uz me­ne je bio Bog, on je htio da sve ova­ko za­vr­ši – rek­la je Blan­ka. Što i ka­ko da­lje? – Ili uze­ti stan­ku da se oz­lje­da iz­li­je­či ili pot­pu­no pres­ta­ti s tre­nin­zi­ma i nas­tu­pi­ma. Me­ne ovo bo­li od 2011. go­di­ne i ne bih vi­še ni­kad pro­la­zi­la kroz bo­lo­ve kao ove go­di­ne. Ne­ma šan­se. To bi bi­lo sa­mo mu­če­nje. Na­kon dva mje­se­ca re­ha­bi­li­ta­ci­je do­ni­jet ću od­lu­ku što će bi­ti s mo­jom ka­ri­je­rom – za­klju­či­la je Blan­ka.

Blan­ka Vla­šić (32) pre­sko­či­la je 1,97 me­ta­ra kao i pr­vo­pla­si­ra­na i dru­go­pla­si­ra­na vi­sa­ši­ca. Tvr­di da ova dis­ci­pli­na odav­no ni­je bi­la na ni­žim gra­na­ma. Ma­lo joj je ne­dos­ta­ja­lo da u po­s­ljed­njem po­ku­ša­ju pre­sko­či dva me­tra i oki­ti se naj­sjaj­ni­jom me­da­ljom Ma, sret­na sam, lju­di mo­ji! Uz me­ne je bio Bog, on je htio da sve ova­ko za­vr­ši, rek­la je odu­šev­lje­na Blan­ka Vla­šić, ko­ja sa­da po­či­nje s re­ha­bi­li­ta­ci­ja­ma Ahi­lo­ve te­ti­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.