Eju­pi s dva go­la sru­šio biv­ši klub Sla­ven Be­lu­po

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Želj­ko Jan­ko­vić zelj­ko.jan­ko­vic@ve­cer­nji.net

U dru­goj utak­mi­ci 6. ko­la HNL-a, Ci­ba­lia je u Vin­kov­ci­ma re­mi­zi­ra­la pro­tiv Is­tre 1961 (1:1). Obje mom­ča­di još su bez po­bje­de

U dra­ma­tič­noj utak­mi­ci 6. ko­la PHNL, Osijek je u Ko­priv­ni­ci sla­vio pro­tiv Sla­ve­na Be­lu­pa 3:2. Po­ve­li su do­ma­ći­ni u 41. mi­nu­ti go­lom Mir­ka Iva­nov­skog. Vod- stvo gos­ti­ju tra­ja­lo je do 58. mi­nu­te ka­da je Mu­za­fer Eju­pi za­bio za iz­jed­na­če­nje, a osam mi­nu­ta kas­ni­je do­ma­ći igrač Di­no Šti­glec pos­ti­gao je auto­gol i či­ni­lo se da Osijek ide pre­ma po­bje­di. No, se­dam mi­nu­ta kas­ni­je na 2:2 po­rav­nao je Ste­fan Sa­vić, a sa­mo dvi­je mi­nu­te kas­ni­je, Eju­pi je pos­ta­vio ko­na­čan omjer. Za­nim­lji­vo, Eju­pi je proš­le se­zo­ne igrao u Sla­ve­nu Be­lu­pu. Oči­to je da su u Ma­ke­don­cu Eju­pi­ju Osje­ča­ni do­bi­li pra­vo na­pa­dač­ko po­ja­ča­nje. A ka­da je igra Osi­je­ko­ve zad­nje li­ni­je u pi­ta­nju, tre­ner Ze­kić s nes­trp­lje­njem oče­ku­je po­vra­tak Ma­tea Ba­ra­ća (22). Bra­nič ko­ji je na po­čet­ku se­zo­ne do­šao iz Ši­be­ni­ka tre­nu­tač­no se opo­rav­lja od ope­ra­ci­je sli­je­pog cri­je­va. U dru­goj utak­mi­ci šes­tog ko­la Pr­ve HNL, Ci­ba­lia je u Vin­kov­ci­ma re­mi­zi­ra­la pro­tiv Is­tre 1961 (1:1). Do­ma­ći­ni su doš­li u vod­stvo pre­ko Fra­ne Vi­ta­ića u 28. mi­nu­ti. Ko­na­čan omjer pos­ta­vio je tam­no­pu­ti Is­trin na­pa­dač The­op­hi­lus So­lo­mon u 56. mi­nu­ti su­sre­ta.

Igrač Osi­je­ka Mu­za­fer Eju­pi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.