Ma­li le­te­ći med­vje­di

Vecernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Mjes­to rad­nje je sto­ljet­na šu­ma gdje ljud­ska no­ga ni­je ni­ka­da kro­či­la, ta­mo je dom fan­tas­tič­ne za­jed­ni­ce ko­ju pre­dvo­di mu­dri sta­ri med­vjed Pla­ton. U to­me mu po­ma­žu le­te­ći med­vje­di­ći, me­đu ko­ji­ma naj­vi­še Ti­na i Da­do...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.