Po­li­ti­ča­ri se ne tre­ba­ju sli­ka­ti s bi­sku­pi­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Kan­di­dat Mos­ta na lis­ti za VI. iz­bor­nu je­di­ni­cu Ni­ko­la Gr­mo­ja ko­men­ti­rao je iz­ja­vu bi­sku­pa Vla­de Ko­ši­ća da oče­ku­je da Most na­kon iz­bo­ra ko­ali­ra s HDZ-om po­ru­čiv­ši da ona ne mo­že utje­ca­ti na od­lu­ku Mos­ta. – Po­li­ti­ča­ri mo­ra­ju oz­bilj­nim i od­go­vor­nim ra­dom po­t­vr­di­ti da dr­že do ne­kih vri­jed­nos­ti, a ne se sli­ka­ti s bi­sku­pi­ma pri­je iz­bo­ra – ka­zao je.

Ra­zvi­je­ne zem­lje po­du­pi­ru mla­de obi­te­lji sta­bil­nim fi­nan­cij­skim mje­ra­ma i za­ko­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.