Ban­dić bi da Grad umi­rov­lje­ni­ci­ma pla­ća do­pun­sko

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (sb)

Bes­plat­no do­pun­sko zdrav­s­tve­no osi­gu­ra­nje naj­u­gro­že­ni­jim za­gre­bač­kim umi­rov­lje­ni­ci­ma, kup­nja udž­be­ni­ka uče­ni­ci­ma os­nov­nih i sred­njih ško­la u Pe­tri­nji i svoj rom­skoj dje­ci u Hr­vat­skoj te priz­na­va­nje sta­tu­sa maj­ke od­go­ji­te­lji­ce za tre­će i sva­ko slje­de­će di­je­te dio je pri­jed­lo­ga gra­do­na­čel­ni­ka Mi­la­na Ban­di­ća o ko­ji­ma će grad­ski zas­tup­ni­ci od­lu­či­va­ti u slje­de­ću sri­je­du, ni dva tjed­na pri­je iz­bo­ra. I to na iz­van­red­noj sjed­ni­ci Grad­ske skup­šti­ne ko­ju je Ban­dić naj­a­vio ju­čer na­po­me­nuv­ši da će od zas­tup­ni­ka tra­ži­ti i pot­po­ru za ot­pis ka­ma­ta ili po- tra­ži­va­nja ugro­že­nim gra­đa­ni­ma. Od skup­šti­na­ra će, naj­a­vio je ta­ko­đer, tra­ži­ti i da po­dr­že pi­smo na­mje­re za kup­nju Imu­no­lo­škog za­vo­da, a s ob­zi­rom na si­tu­aci­ju u grad­sko­me par­la­men­tu, za oče­ki­va­ti je da će pro­gu­ra­ti ba­rem dio pri­jed­lo­ga. Mo­že ra­ču­na­ti da će za ne­ke od mje­ra do­bi­ti ze­le­no svje­tlo part­ne­ra iz HDZ-a, no mo­gao bi do­bi­ti i ru­ke SDP-ova­ca ko­ji su ga već pro­zva­li da je po­moć u pla­ća­nju do­pun­skog za umi­rov­lje­ni­ke nji­ho­va ide­ja te po­ru­či­li da bi ih ve­se­li­lo da Ban­dić na­po­kon uva­ži još ko­ji od nji­ho­vih pri­jed­lo­ga.

Skup­šti­na­ri će od­lu­či­va­ti i o kup­nji Imu­no­lo­škog za­vo­da te knji­ga za pe­trinj­sku i rom­sku dje­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.