Pri­jav­lji­va­li vla­gu i pro­kiš­nja­va­nje, a iz­go­rio je i dio fa­sa­de

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb -

U POS-ovu na­se­lju u Kla­ri ubr­zo na­kon po­čet­ka use­lja­va­nja u pro­sin­cu 2015. po­če­li su is­ka­ka­ti pro­ble­mi, od ko­jih je naj­ve­ći bio za Bo­žić ka­da su se za­pa­li­li pre­pu­ni kon­tej­ne­ri uz ulaz­na vra­ta zbog če­ga je iz­go­rio i dio fa­sa­de. Sta­na­ri su pri­jav­lji­va­li i broj­na cu­re­nja zbog ki­ša te vla­gu u sta­nu, no još go­re bi­lo im je to što se, sve dok pri­če ni­su iz­iš­le u me­di­je, nit­ko na ne­dos­tat­ke ni­je oba­zi­rao ni­ti ih sa­ni­rao. U tom na­se­lju ne­ma ni dje­čjeg igra­li­šta pa su se ma­me udru­ži­le i pos­la­le mol­be da se na ze­le­noj po­vr­ši­ni pos­ta­ve spra­ve za ma­li­ša­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.