“Pri­pre­mi­te hra­nu i vo­du za de­set da­na i če­kaj­te no­va­če­nja”

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - San­dra Velj­ko­vić san­dra.velj­ko­vic@ve­cer­nji.net

No­va nje­mač­ka stra­te­gi­ja Ci­vil­ne za­šti­te, pr­va na­kon 1989., pre­dvi­đa ci­je­li niz mje­ra ka­ko pre­ži­vje­ti i odu­pri­je­ti se ve­li­kom na­pa­du

Nje­mač­ka će vla­da zah­ti­je­va­ti od gra­đa­na da stvo­re za­li­he hra­ne i vo­de za naj­ma­nje 10 da­na i ta­ko se pri­pre­me za mo­gu­će iz­van­red­no sta­nje. To je mo­žda naj­zvuč­ni­ji po­da­tak no­ve stra­te­gi­je Ci­vil­ne za­šti­te, no u 69 stra­ni­ca pla­na o ko­jem bi ta­moš­nja vla­da tre­ba­la ras­pra­va­lja­ti su­tra, po­jav­lju­je se jed­na šo­kant­ni­ja mje­ra: ona pre­dvi­đa čak i mo­gu­će obvez­no no­va­če­nje.

Gra­đa­ni po­dr­ža­va­ju voj­sku

Po­da­tak da je Nje­mač­ka uop­će kre­nu­la u iz­ra­du stra­te­gi­je za­šti­te od opas­nos­ti, i to pri­je dvi­je go­di­ne, kad su par­la­men­tar­ni od­bo­ri po­če­li rad na njoj, go­vo­ri da ta dr­ža­va pos­ta­je ite­ka­ko svjes­na svog pro­mi­je­nje­nog sta­tu­sa u Eu­ro­pi i svi­je­tu te da se pri­pre­ma i za ak­tiv­ni­ju ulo­gu na me­đu­na­rod­noj sce­ni, unu­tar EU, ali i NATO-a. Si­tu­aci­ju u Nje­mač­koj su u po­s­ljed­nje dvi­je go­di­ne do­dat­no za­oš­tri­li imi­grant­ska kri­za te po­se­bi­ce te­ro­ris­tič­ki na­pa­di i stal­na pri­jet­nja si­gur­nos­ti gra­đa­na. Po­s­ljed­nja tak­va stra­te­gi­ja usvo­je­na je pot­kraj hlad­no­ga ra­ta, u si­ječ­nju 1998. go­di­ne. Ko­nven­ci­onal­ni na­pad na Nje­mač­ku ni­je iz­gle­dan, ka­že se u stra­te­gi­ji, no kao mje­ra opre­za gra­đa­ni se tre­ba­ju pri­mje­re­no pri­pre­mi­ti za do­ga­đa­je ko­ji ugro­ža­va­ju ži­vot i ko­ji se ne mo­gu ka­te­go­rič­ki eli­mi­ni­ra­ti, pi­še u stra­te­gi­ji, u ko­ju je uvid imao list Fran­k­fur­ter Al­l­ge­ma­ine Ze­itung. Uz hra­nu i vo­du, a pro­cje­nju­je se da jed­noj oso­bi dnev­no tre­ba­ju dvi­je li­tre, gra­đa­ni bi tre­ba­li pri­pre­mi­ti za­li­hu nov­ca i li­je­ko­va, što bi im omo­gu­ći­lo da do­če­ka­ju po­moć vla­de.

Za­šti­ti­ti vla­du

Gra­đa­ni su ključni u stva­ra­nju in­fras­truk­tu­re ko­ja bi po­dr­ža­va­la voj­ne pos­troj­be i pos­troj­be za hit­ne in­ter­ven­ci­je, ka­že se. Dru­gi je pri­ori­tet oja­ča­va­nje gra­đe­vi­na od­nos­no ko­ri­šte­nje no­vih, ino­va­tiv­nih ma­te­ri­ja­la ko­ji bi ih uči­ni­li ot­por­ni­ji­ma, a ko­ji se već sad ko­ris­te na važ­nim objek­ti­ma u Af­ga­nis­ta­nu, te po­ve­ća­nje ka­pa­ci­te­ta u zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu. Tre­ba uves­ti sus­tav uz­bu­nji­va­nja i vra­ti­ti se na si­re­ne, no ko­mu­ni­ka­ci­ja se pr­vens­tve­no os­la­nja na no­ve teh­no­lo­gi­je. Već pos­to­ji bes­plat­na apli­ka­ci­ja za te­le­fo­ne na­zva­na Ni­na ko­ja u re­al­nom vre­me­nu jav­lja po­dat­ke o opas­nos­ti­ma, od puc­nja­va do pri­rod­nih ne­po­go­da. Funk­ci­oni­ra­nje vla­de i za­šti­ta vla­di­nih ti­je­la ta­ko­đer je edan od pri­ori­te­ta, ka­že se u do­ku­men­tu, te se pred­la­že da se olak­ša pre­da­va­nje ov­las­ti s jed­nog na dru­go ti­je­lo. Nje­mač­ki mi­nis­tar unu­tar­njih pos­lo­va Tho­mas de Ma­izière od­bio je ko­men­ti­ra­ti na­vo­de iz stra­te­gi­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.