Sa­diq Khan pro­tiv Cor­byna

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Je­remy je po­ka­zao da ni­je u sta­nju ste­ći po­što­va­nje bri­tan­skog na­ro­da, re­kao je lo­non­ski gra­do­na­čel­nik Khan Je­remy Cor­byn ili Owen Smith? Čla­no­vi La­bu­ris­tič­ke stran­ke ima­ju mje­sec da­na da iz­a­be­ru čel­ni­ka u oz­ra­čju ko­je pri­je­ti op- stan­ku La­bu­ris­tič­ke stran­ke ute­me­lje­ne 1900. Osim ve­ći­ne par­la­men­tar­nih zas­tup­ni­ka la­bu­ris­ta, pro­tiv nji­ho­va li­de­ra Je­remyja Cor­byna je i lon­don­ski gra­do­na­čel­nik Sa­diq Khan. – Je­remy je po­ka­zao da ni­je u sta­nju ste­ći po­što­va­nje bri­tan­skog na­ro­da – re­kao je Khan.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.