Han­fa tvrt­ka­ma “opra­šta” 4 mi­li­ju­na ku­na nak­na­da

Vecernji list - Hrvatska - - Biznis - Va­len­ti­na Wi­es­ner Mi­jić

Re­gu­la­tor stal­no pra­ti re­ali­za­ci­ju pri­ho­da i za­klju­čio je da mo­že iz­a­ći usu­sret oni­ma ko­je nad­zi­re Han­fa je os­lo­bo­di­la su­bjek­te svog nad­zo­ra pla­ća­nja di­je­la nak­na­da za odre­đe­na raz­dob­lja u 2016. Pri­tom su vo­di­li ra­ču­na o to­me da tvrt­ke bu­du rav­no­mjer­no ras­te­re­će­ne, a raz­dob­lje na ko­je se os­lo­bo­đe­nje od­no­si raz­li­ku­je se po sek­tor­skim gru­pa­ma. – Han­fa kon­ti­nu­ira­no pra­ti re­ali­za­ci­ju svo­jih pri­ho­da i ra­sho­da te je u ovom tre­nut­ku pro­ci­je­ni­la da je mo­gu­će su­bjek­te nad­zo­ra ras­te­re­ti­ti za ot­pri­li­ke četiri mi­li­ju­na ku­na. Os­no­vi­ca obra­ču­na nak­na­da ni­je fik­s­na te u ve­li­koj mje­ri ovi­si i o kre­ta­nji­ma na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma te o jed­no­krat­nim tran­sak­ci­ja­ma ko­je ni­je uvi­jek mo­gu­će pre­dvi­dje­ti, a ko­je mo­gu re­zul­ti­ra­ti zna­čaj­no vi­šim ili ni­žim pri­ho­di­ma – po­jaš­nja­va­ju u Han­fi te do­da­ju da je za­to mo­guć­nost os­lo­bo­đe­nja od di­je­la nak­na­da pre­dvi­đe­na nji­ho­vim pra­vil­ni­kom. Slič­nu su od­lu­ku do­ni­je­li i la­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.